68. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 68. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 20. 3. 2007 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, J. Barabáš, J. Chaloupka, P. Konečný, H. Nováková, M. Press,

Omluveni: P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, H. Štoselová

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 67. výboru 13. 12. 2006
2. Kooptace členů výboru
3. Plnění závěrů XVII, VH SVTP ČR 26. 2. 2007
4. Informace z regionů
5. Příprava mezinárodní porady ředitelů VTP, Nové Hrady, 7. – 8. 6. 2007
6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– projednat aktuální stav a využití sítě CESNET při zkvalitňování NS VTP v ČR
T: 30. 5. 2007
Z: J. Lakomý, P. Švejda

k bodu 2
– členové výboru schválili kooptaci nových členů výboru SVTP ČR:
* ing. Josef Hassmann, CSc., TP Chomutov (vedoucí regionální skupiny SVTP ČR, – kraje Karlovarský, Liberecký, Ústecký; plnění inkubační funkce VTP; součinnost s ADT SRN)
* Mgr. Daniela Sobieská, TIC Zlín (vedoucí regionální skupiny SVTP ČR – kraje Zlínský a Olomoucký; součinnost s Asociací krajů; součinnost s VTP v Itálii a SR)

– členové výboru schválili nové členy SVTP ČR:
* fyzická osoba:
* ing. Miroslav Křížek, Praha

* právnická osoba:
* Podnikatelský inkubátor Brno-Jih, zástupce v SVTP ČR ing. Petr Mandelík, Ph.D.

– členové výboru vzali na vědomí informaci J. Barabáše o jeho ukončení pracovního poměru v BIC Ostrava k 30. 4. 2007 a ukončení jeho členství ve výboru SVTP ČR k tomuto datu; připravit kooptaci nového člena
T: 8. 6. 2007
Z: P. Švejda

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o plnění závěrů usnesení VH SVTP ČR 26. 2. 2007; úkoly jsou průběžně plněny

k bodu 4
– informace z regionů postupně přednesli M. Press, H. Nováková, J. Chaloupka, J. Barabáš, P. Konečný, J. Hassmann a P. Švejda
– umístit tyto informace na www.svtp.cz
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR v součinnosti s J. Lakomým

k bodu 5
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě porady s těmito nejdůležitějšími závěry:
* poradu uskutečnit v součinnosti s AUC Nové Hrady 7. – 8. 6. 2007
* přizvat představitele Jihočeského kraje, JČU a obchodní rady, příp. konzuly zastupitelských úřadů ČR se sídlem v Mnichově, Vídni, Bratislavě, Katovicích a Drážďanech (do programu zařadit příhraniční spolupráci VTP v ČR s VTP ve SRN, Rakousku, Slovensku a Polsku)
* zaslat informace o přípravě porady P. Kohoutovi, AUC Nové Hrady
T: 22. 3. 2007
Z: P. Švejda, I. Němečková
* v průběhu porady se uskuteční 69. jednání výboru SVTP ČR
* zajistit přípravu, průběh a hodnocení porady
Z: P. Švejda, D. Štys, J. Lakomý I. Němečková

k bodu 6
– členové výboru vzali na vědomí tyto informace:
* Senát ČVUT v Praze bude dne 28. 3. projednávat, kromě jiného, přípravu nového VTP; doporučena účast P. Švejdy; předat 30 výtisků publikace „VTP v ČR“, SVTP ČR 2006
* SVTP ČR se zúčastní 49. MSV ve dnech 1. – 5. 10. 2007; v Business Centre, pavilon E; připraví svoji prezentaci ve výstavní části; připraví též svoji účast v doprovodném programu MSV (Česko-rakouské dny, aj.)
* příprava „portálu VTP“, který připravuje CzechInvest spolu s žádostí J. Verbergera o poskytnutí informací z publikace VTP v ČR s tím, vyžádat informaci o cílech využití této publikace a projednat „dohodu o spolupráci SVTP ČR a CzechInvestu na období 2007 – 2013“
* obsahové zaměření Česko-ukrajinské dohody o spolupráci VTP na úrovni společností, jednotlivých VTP a inovačních firem umístěných ve VTP

– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2007: 8. 6., 25. 9., 11. 12.
– další, 69. výbor SVTP ČR se uskuteční 8. 6. 2007 od 8 hodin v AUC Nové Hrady (pozvánky rozeslat do 1. 6. 2007
Z: P. Švejda

V Praze dne 22. 3. 2007
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...