Usnesení XXI. valné hromady SVTP ČR 9. února 2011 v Praze

Usnesení XXI. valné hromady SVTP ČR 9. února 2011 v Praze

Valná hromada

I. projednala

a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XX. valné hromady, konané dne 10. 2. 2010

b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2010

c) zprávu revizní komise SVTP ČR

d) hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2011

II. schválila

a) zprávu o činnosti a plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XX. valné hromady 10. 2. 2010

b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2010

c) zprávu revizní komise SVTP ČR

d) hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2011

e) výši členských příspěvků na rok 2011:

* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí členské příspěvky)

* pro právnické osoby 3 000 Kč

f) delegované zástupce SVTP ČR do AIP ČR: Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý, Jana Klementová

g) změnu zastoupení zlínského regionu ve výboru SVTP ČR – novým členem za Danielu Sobieskou je Ing. Petr Konečný

III. doporučuje

a) výboru v průběhu volebního období dořešit kooptaci nových členů výboru SVTP ČR na základě poznatků získaných při návštěvě představitelů SVTP ČR v jednotlivých NUTS II a krajích

IV. ocenila

a) činnost výboru a sekretariátu SVTP ČR

b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR

c) aktivitu  SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů – SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace, ČLR, Švýcarsko, Skandinávie, zejména Finsko, a s mezinárodními organizacemi VTP – SPICE, IASP a  EBN

d) součinnost s MPO a CzechInvest v rámci programu PROSPERITA II

e) činnost Daniely Sobieské ve výboru SVTP ČR

V. uložila

a) výboru SVTP ČR

* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2011 v souladu se schváleným rozpočtem

T: průběžně

* informovat o průběhu a závěrech XXI. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2011

T: 13. 2. 2011

* koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR a aktivní účast zástupců SVTP ČR v odborných týmech k inovačnímu podnikání v krajích

T: průběžně

* upřesnit postup vzájemné spolupráce v rámci Národní sítě VTP v ČR s partnery SVTP ČR s využitím publikace s CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR, vydané v roce 2008; připravit a vydat tuto publikace v roce 2011

T: průběžně

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) v období do 31. 12. 2011 a při přípravě nových projektů SVTP ČR                                                                                                                                                                                                                            T: průběžně

* ve spolupráci s MPO, CzechInvest a MPSV vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI (zejména programu PROSPERITA II) a OP LZZ v období do roku 2013

T: průběžně

* připravovat nové projekty SVTP ČR (příprava odborníků, financování, regionální rozvoj)

T: dle výzev

* zajistit přípravu a průběh XXII. valné hromady SVTP ČR

T: 15. 2. 2012 v Praze

* průběžně zajišťovat 10. etapu akreditace VTP v ČR s platností na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011; připravit 11. etapu s platností od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013                                                                                                                                                                                                                               T: průběžně

* zajistit činnost delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR

T: průběžně

b) sekretariátu SVTP ČR

* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2011

T: průběžně

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, člena projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR

T: průběžně

* zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR

T: průběžně

* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob na rok 2011 v souladu s článkem 18 stanov SVTP ČR

T: 31. 3. 2011

* zorganizovat jednání zainteresovaných VTP k řešení problematiky spojené s dotacemi z programu Prosperita

T: 15. 3. 2011

c) členům SVTP ČR

* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR;  na přípravě a provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci; využívat publikaci s CD ROM Vědeckotechnické parky v ČR; podílet se na přípravě nové publikace VTP v ČR, SVTP ČR, 2011

* využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP, zejména část elektronický katalog VTP SVTP ČR

* spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2011

Schválila XXI. valná hromada SVTP ČR dne 9. 2. 2011

Prezentace Ing. Petra Koláře, CzechInvest  PROSPERITA  … Ing. Kolář_Prosperita_CzechInvest

Galerie fotografií z jednání

Mohlo by se vám líbit...