31. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Z á p i s z 31. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 20. 1. 2011 v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý

Omluven: P. Janák

 

Přizvána: I. Němečková

Program jednání

1. Kontrola plnění závěrů 30. PT 7. 12. 2010

2. Příprava 3. výzvy OP PROSPERITA

3. Hodnocení VTP v ČR od 1. 1. 2012

4. Příprava VH SVTP ČR 9. 2. 2011

5. Různé

 

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

 

k bodu 1

– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2

– P. Švejda informoval o svých jednáních s P. Porákem, M. Příhodovou a P. Očkem k přípravě 3. výzvy OP Prosperita a o návrzích SVTP ČR v rámci této výzvy:

* přetrvávají rozdíly v kvalitě zabezpečování parkových funkcí jednotlivých VTP v ČR

* využít tuto výzvu k rozšíření užitné plochy, zkvalitnění infrastruktury a zkvalitnění služeb stávajících VTP

* zahrnout do podmínek úhradu provozních nákladů, poskytovaných inovačním firmám umístěným ve VTP

* novostavby VTP „na zelené louce“ schvalovat pouze výjimečně (např. v regionech, kde dosud nejsou VTP a kde nejsou ani předpoklady pro rekonstrukci „brownfield“

– s obsahem a podmínkami 3. výzvy seznámí účastníky veřejné části XXI. VH SVTP ČR P. Porák dne 9. 2. 2011

k bodu 3

– k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR dle údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR 13 akreditovaných VTP, 22 dalších provozovaných a 13 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

– kritéria pro hodnocení VTP v ČR od 1. 1. 2012 projedná akreditační komise SVTP ČR do 7. 2. 2011; návrh PT NS VTP v ČR na doplnění stávajících kritérií:

* rozsah užitné plochy minimálně 3000 m2

k bodu 4

– PT vzal na vědomí informaci P. Švejdy o stavu přípravy XXI. VH SVTP ČR:

* pozvánku členům SVTP ČR rozeslat 21. 1. 2011

* pozvánku zástupcům krajských úřadů rozeslat 26. 1. 2011

* pozvánku dalším hostům rozeslat 31. 1. 2011

– prezentovat dosavadní vývoj, stávající stav a cíle budování NS VTP v ČR (k 31. 12. 2015)

T: 9. 2. 2011

Z: P. Švejda

k bodu 5

– členové PT vzali na vědomí informaci o účasti SVTP ČR na 19. mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky AMPER 2011, Brno, 29. 3. – 1. 4. 2011 (stánek, seminář „Galerie inovací“ s prezentací VTP OLLI elektro, Brno – projednat s ředitelem P. Havlenou)

– další, 32. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 10. 6. 2011 v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP ve VTP Havlíčkův Brod (pozvánku rozeslat do 1. 6. 2011)                                                                                                                                                                                                                                               Z: P. Švejda

V Praze dne 27. 1. 2011

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...