18. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR

Zápis z 18. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 17. 3. 2009 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý
Omluven: V. Hřiba
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 17. jednání komise 9. 12. 2008
2. Aktuální stav počtu akreditovaných VTP
3. Perspektiva do konce roku 2009
4. Příprava 10. etapy akreditace dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 (průběžná akreditace)
5. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k dnešnímu datu je 26 akreditovaných VTP (z toho 1 VTP v SR – VTP Žilina)
– na XIX. VH SVTP ČR předána akreditace VTP a CTT při UTB ve Zlíně
– zástupce zbývajícího akreditovaného VTP:
* Podnikatelský inkubátor STEEL IT, Třinec převezme osvědčení na mezinárodní poradě ředitelů VTP v ČR ve dnech 11. – 12. 6. 2009 v ÚJV Řež

k bodu 3
– 9. etapa akreditace dále probíhá průběžně vzhledem k dokončení projektů v rámci programu Prosperita I a zprovozňování jednotlivých VTP
– k dnešnímu dni nepodal žádný VTP žádost o akreditaci

k bodu 4
– 10. etapa akreditace VTP v ČR bude zahájena dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 ( předpokládá se rovněž průběžně v souvislosti s dokončováním projektů v rámci programu PROSPERITA II)

Kritéria pro akreditaci:
* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel
* inkubátor malých a středních inovačních firem
* transfer technologií
* výchova k inovačnímu podnikání
* kvalitní technické a poradenské služby
* aktivní součást inovační infrastruktury

– doplňující kritérium:
* VTP je členem SVTP ČR

– důraz bude kladen na kvalitu a charakter inovačních firem umístěných v jednotlivých VTP
– ze zkušeností z mezinárodní spolupráce SVTP ČR se zahraničními partnery v rámci projektu INGO vyplývá snaha o výrazné zkvalitňování činnosti VTP v těchto zemích (např. SRN, 148 VTP k dnešnímu dni) úsilím o zvyšování procenta obsazených ploch ve VTP inovačními firmami, zkvalitňování prostředí VTP včetně zabezpečovaných služeb, s důsledkem snižování počtu VTP v těchto zemích

– při schvalování projektů v rámci programu PROSPERITA II (VTP, podnikatelský inkubátor) dbát na jejich akreditovatelnost (VTP i podnikatelský inkubátor musí plnit akreditační kritéria); neschvalovat projekty, které nejsou předpokladem pro zabezpečování činnosti VTP dle kritérií k akreditaci (rozsah užitných ploch, počet umístěných inovačních firem a jejich předmět činnosti, zabezpečení služeb, úlohy těchto subjektů v rámci regionální inovační infrastruktury a plnění úkolů v rámci mezinárodní spolupráce těchto subjektů s partnery v zemích, se kterými spolupracuje SVTP ČR v rámci projektu INGO)

k bodu 5

– další jednání komise se uskuteční 12. 6. 2009 v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP v ÚJV Řež (v případě potřeby se předtím uskuteční elektronické jednání)

V Praze dne 20. 3. 2009
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...