76. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 76. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 17. 3. 2009 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, R. Michalec, H. Nováková, M. Press, D. Sobieská

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 75.výboru SVTP ČR 9.12.2009
2. Závěry XIX.valné hromady SVTP ČR 11.2.2009 a postup jejich plnění
3. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009
4. Informace z regionů, činnost regionálních skupin SVTP ČR
5. Příprava projektů SVTP ČR
6. Příprava mezinárodní porady ředitelů VTP, Řež u Prahy, 11.-12.6.2009
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, že vydaná publikace Vědeckotechnické parky v ČR ( 2008 ) je zařazena mezi materiály používané při prezentaci ČR na oficiálních výstavách a veletrzích v zahraničí; publikace byla rozeslána dle zápisu ze dne 9. 12. 2008, v tomto období je předávána tuzemským a zahraničním partnerům

– SVTP ČR byla prezentována na veletrhu Z-2009 v Lipsku ve dnech 24. – 27. 2. 2009

k bodu 2
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o plnění úkolů dle usnesení XIX. VH SVTP ČR 11. 2. 2009, část V., s tím, že úkoly jsou splněny nebo jsou průběžně plněny

k bodu 3
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2009; obsahová struktura úkolů a cílů:
* potřebné informace k mezinárodní spolupráci umísťované na domovské stránce SVTP ČR včetně elektronického katalogu VTP SVTP ČR
* multilaterální spolupráce (IASP, SPICE, EBN)
* bilaterální spolupráce se sdruženími VTP ve V. Británii, Francii, Itálii, Německu, Rakousko, Slovensku, Polsku, Švýcarsku, Ruské federaci, ČLR, zemích Indočíny a dalších zemí (vč. vytváření podmínek pro dvoustrannou spolupráci jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných)

výbor SVTP ČR schválil odpovědnost svých členů dle návrhu P. Švejdy (struktura plněných úkolů:
* obsahová spolupráce – partneři
* odpovědnost za kraje (zodpovídá za činnost regionální sekce VTP)
* odpovědnost za mezinárodní spolupráci :

Švejda P. , prezident, člen vedení AIP ČR
* předseda akreditační komise, Parlament ČR
* vedoucí projektového týmu NS VTP ČR
* řešitel projektu INGO, Ruská federace

Lakomý J. , viceprezident, člen AIP ČR
* elektronický katalog VTP SVTP ČR, Technologický profil ČR
* Jihočeský
* IASP

Dittrich M.
* projekty SVTP ČR
* Pardubický
* země Skandinávie

Hassmann J.
* plnění inkubační funkce VTP
* Ústecký, Liberecký
* SRN

Herinek J.
* strategie rozvoje VTP
* Olomoucký
* Itálie

Hřiba V.
* Veletrhy Brno
* Jihomoravský, Vysočina
* ČLR, Rakousko

Janák P.
* součinnost s Komorami
* Královéhradecký
* Švýcarsko

Klementová J.
* plnění funkce TT VTP
* Plzeňský, Karlovarský
* SPICE, V. Británie

Michalec R.
* Asociace krajů ČR
* Moravskoslezský
* Polsko

Nováková H.
* způsoby financování VTP
* Středočeský
* Francie

Press M. , člen AIP ČR
* součinnost s AV ČR
* hl. m. Praha
* EBN

Sobieská D.
* součinnost s VŠ
* Zlínský
* Slovensko

– členskou evidenci, členské příspěvky, dokumentaci činnosti SVTP ČR zabezpečuje
I. Němečková

– členům výboru SVTP ČR byla předána brožura KONTAKT 2009; předkládat projekty dvoustranné mezinárodní spolupráce VTP s partnerskými zeměmi v rámci programu KONTAKT – mobilita
T: dle výzev MŠMT
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR podali informace z regionů (činnost regionální sekce; forma podpory VTP v regionu, zejména ze strany Krajského úřadu; VTP připravované k akreditaci)

– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– posoudit kritéria k akreditaci VTP s ohledem na dokončované projekty jednotlivých typů VTP a hustotu sítě VTP v jednotlivých regionech
T: ihned
Z: členové PT NS VTP v ČR

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha, J. Herinka a D. Sobieské o přípravě nových projektů SVTP ČR:
* „Národní síť spolupráce univerzit“ (pilotní projekt přípravy odborníků v působnosti VTP v ČR; cílová skupina VŠ)
++ podepsána příloha 4 Principy partnerství a prohlášení o partnerství SVTP ČR; předkladatelem projektu je UP Olomouc
++ zaslat poslední verzi návrhu projektu (mail: svejda@svtp.cz)
T: 18. 3. 2009
J. Herinek
++ doplnit činnost SVTP ČR jako nefinančního partnera projektu
T: 19. 3. 2009
Z: P. Švejda, I. Němečková

++ zpracovat projekt do Benefitu dle výzvy a kopii zaslat SVTP ČR
T: 30. 3. 2009
Z: J. Herinek

* „Síť Business Angels“ (jako součást Národní sítě VTP v ČR)

* připravovaný projekt v rámci OP LZZ (prioritní osa 1 – adaptabilita a konkurenceschopnost zaměstnanců VTP v ČR) v rámci připravované výzvy pro profesní oborová a odvětvová sdružení (P. Švejda)

– připravit informaci o těchto projektech na mezinárodní poradu ředitelů VTP
T: 11. – 12. 6. 2009
Z: M. Dittrich, J. Herinek, D. Sobieská, P. Švejda

bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě porady ředitelů ve dnech 11. – 12. 6. 2009 v ÚJV Řež
* jednání s generálním ředitelem ÚJV Řež
T: 26. 3. 2009
Z: P. Švejda
* připravit a rozeslat program porady vč. umístění na web
T: 27. 4. 2009
Z: P. Švejda, I. Němečková, J. Lakomý v součinnosti s ÚJV
* závěry porady uveřejnit ve 3/2009 časopisu Inovační podnikání a transfer technologií spolu s představením VTP Řež
T: 10. 7. 2009
Z: P. Švejda, J. Rous

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci o připravovaných akcích:
* HannoverMesse 2009; výstavní stánek, doprovodný program „Inovační den“, 23. 4. 2009
* seminář „Inovace a technologie v rozvoji regionů“, Brno, 23. 4. 2009; do části programu příklady regionálních inovačních strategií byly vybrány příklady Libereckého a Zlínského kraje
* seminář „Ochrana průmyslového vlastnictví“, Praha, 3. 6. 2009
* 9. mezinárodní moskevský salon inovací a investic, Moskva, 26. – 29. 8. 2009
++ možnost přihlásit své organizace do výstavní části; jedná se o oficiální účast ČR; připravováno Česko-ruské inovační fórum na 27. 8. 2009
* prezentace SVTP ČR do SPICE
++ zpracovat grafický návrh v barvě vlajky ČR včetně slovního popisu
T: 20. 3. 2009
Z: P. Švejda, J. Klementová v součinnosti se členy výboru
++ prezentováno bude na NBIA’s 23rd International Conference on Business Incubation will be held in Kansas City, Missouri ve dnech 19. – 22. 4. 2009 a na dalších akcích SPICE
* mezinárodní konference IASP 2009 ve dnech 1. – 4. 6. 2009 v Alexandrii

– prezentovat dva VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v každém čísle: 2/2009 – Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice
– Podnikatelský inkubátor Brno – Jih
(podklady zaslat do
3/2009 – VTP Řež
– Technologický inkubátor VUT a TI2 v Brně
4/2009 – CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem
– Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
T: dle uzávěrek ip tt
Z: ředitelé uvedených VTP

– zabezpečit prezentaci SVTP ČR na 51. MSV v Brně (14. – 18. 9. 2009); rozeslat program prezentace ve výstavní části a v rámci doprovodného programu MSV
T: 31. 3. 2009
Z: V. Hřiba

– další, 77. výbor SVTP ČR se uskuteční 12. 6. 2009 v Technologickém parku Řež v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP

V Praze dne 18. 3. 2009
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...