21. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 21. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 18. 3. 2008 v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý

Omluven: V. Hřiba

Program jednání
1. Informace o činnosti projektového týmu v uplynulém období
2. Aktuální stav NS VTP v ČR
3. Doporučení k mezinárodní spolupráci VTP a inovačních firem v nich umístěných
4. Informace o připravovaných, realizovaných a dokončovaných projektech nových VTP v rámci programu PROSPERITA II.
5. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– problematika NS VTP v ČR byla od 20. jednání projektového týmu (PT) dne 22. 3. 2006 projednávána na jednání výboru SVTP ČR

– od dnešního (21.) jednání PT se budou jeho jednání uskutečňovat v den jednání výboru SVTP ČR
Z: členové PT

k bodu 2
– NS VTP v ČR tvoří k 18. 3. 2008 akreditované, další provozované a připravované VTP, z toho VTP ve výstavbě:
* počet akreditovaných VTP se průběžně vyvíjí, akreditaci schvaluje akreditační komise SVTP ČR (schváleno 19 akreditovaných VTP, 4 jsou v etapě ověřování)
* další provozované VTP (4 v etapě ověřování, a dalších 5 provozovaných)
* připravované VTP včetně ve výstavbě (10)

– vyhodnotit informace z regionů a doplnit počty jednotlivých druhů VTP v rámci NS TP v ČR; informaci projednat na dalším jednání PT
T: 6. 6. 2008
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 3
– cíle mezinárodní spolupráce:
* dvoustranná spolupráce národních asociací VTP
* dvoustranná spolupráce VTP
* dvoustranná spolupráce inovačních firem umístěných ve VTP
při využívání poznatků z jednání orgánů a konferencí mezinárodních organizací VTP (IASP, SPICE, EBN), se kterými spolupracuje SVTP ČR
– vyhodnotit návrhy aktivit členů výboru SVTP ČR v rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR a připravit model spolupráce VTP v ČR; projednat ho na dalším jednání PT
T: 6. 6. 2008
Z: P. Švejda, J. Lakomý

k bodu 4
– členové PT vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu výstavby nových VTP v rámci programu PROSPERITA I a o postupu vyplývajícího z informace P. Poráka k programu PROSPERITA II, předložené na výboru SVTP ČR

– PT doporučuje, aby SVTP ČR, v případě souhlasného stanoviska MPO a CzechInvest, připravovala stanoviska k předkládaným projektům v rámci programu PROSPERITA II (stanoviska SVTP ČR zařadit do podmínek veřejné soutěže); výsledky projednat na dalším jednání PT
T: 6. 6. 2008
Z: P. Švejda

k bodu 5

– další, 22. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 6. 6. 2008 ve Zlíně
Z: P. Švejda

V Praze dne 20. 3. 2008

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...