72. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 72. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 18. 3. 2008 v zasedací místnosti č. 220, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, V. Hřiba, P. Janák, J. Klementová, P. Konečný, J. Lakomý, R. Michalec, M. Press

Omluven: J. Herinek, H. Nováková, D. Sobieská

Přizváni: P. Porák (MPO), I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 71. výboru 11. 12. 2007 a XVIII. VH SVTP ČR 6. 2. 2008
2. Odpovědnost členů výboru SVTP ČR
3. Účast SVTP ČR v rámci programu PROSPERITA II
4. Informace z regionů
5. Příprava mezinárodní porady ředitelů VTP, Zlín, 5. – 6. 6. 2008
6. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008
7. Příprava nových projektů SVTP ČR
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. V úvodu přivítal nové členy výboru V. Hřibu a R. Michalce, zvolené na poslední VH.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– úkoly jsou splněny, nebo průběžně plněny

k bodu 2
– výbor SVTP ČR schválil odpovědnost svých členů dle návrhu P. Švejdy (struktura plněných úkolů:
* obsahová spolupráce – partneři
* odpovědnost za kraje (zodpovídá za činnost regionální sekce VTP)
* odpovědnost za mezinárodní spolupráci :

Švejda P. , prezident, člen vedení AIP ČR
* předseda akreditační komise, Parlament ČR
* vedoucí projektového týmu NS VTP ČR
* řešitel projektu INGO, Ruská federace

Lakomý J. , viceprezident, člen AIP ČR
* elektronický katalog VTP SVTP ČR, Technologický profil ČR
* Jihočeský
* IASP

Dittrich M.
* projekty SVTP ČR
* Pardubický
* Finsko

Hassmann J.
* plnění inkubační funkce VTP
* Ústecký, Liberecký
* SRN

Herinek J.
* strategie rozvoje VTP
* Olomoucký
* Itálie

Hřiba V.
* Veletrhy Brno
* Jihomoravský, Vysočina
* ČLR, Rakousko

Janák P.
* součinnost s Komorami
* Královéhradecký
* Švýcarsko

Klementová J.
* plnění funkce TT VTP
* Plzeňský, Karlovarský
* SPICE, V. Británie

Michalec R.
* Asociace krajů ČR
* Moravskoslezský
* Polsko

Nováková H.
* způsoby financování VTP
* Středočeský
* Francie

Press M. , člen AIP ČR
* součinnost s AV ČR
* hl. m. Praha
* EBN

Sobieská D.
* součinnost s VŠ
* Zlínský
* Slovensko

– členskou evidenci, členské příspěvky, dokumentaci činnosti SVTP ČR zabezpečuje
I. Němečková

– nahlásit údaje (česky, anglicky) na vizitky členů výboru SVTP ČR (uvést: jméno, příjmení, VTP, adresa VTP, telefon, mobil, fax, e-mail, http://www.svtp.cz ) – zaslat e-mailem: nemeckova@aipcr.cz
T: 28. 3. 2008
Z: členové výboru

– zajistit výrobu vizitek (á 200 ks, oboustranný tisk) a předat je na poradě v Brně (ad k bodu 8)
T: 24. 4. 2008
Z: I. Němečková

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Poráka o přípravě programu PROSPERITA II (příprava výzvy; registrační přihláška; součinnost SVTP ČR s žadateli; poradenství; míra podpory v návaznosti na typu organizace; uznatelné náklady; aj.)

– SVTP ČR bude i nadále plnit funkci partnera MPO a CzechInvest při přípravě, realizaci a hodnocení projektů v rámci programu PROSPERITA II

k bodu 4
– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 5
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Konečného o přípravě mezinárodní porady ředitelů VTP s těmito nejdůležitějšími závěry:
* místo konání: Zlín, Technologické a inovační centrum s.r.o., Vavrečkova 5262, 760 01
* termín: 5. – 6. 6. 2008
* program: 5. 6. – 13.00 – 15.00 – prohlídka TIC, VTP a CTT při UTB
16.00 – 18.00 – porada (1. část, zejména PROSPERITA I a II)
19.00 – večerní program
6. 6. – 8.00 – 10.00 – výbor SVTP ČR (veřejné jednání); projektový tým NS VTP
10.00 – 12.00 – porada (2. část, zejména NS VTP a projekty SVTP ČR)
12.00 – 13.00 – oběd, odjezd

– zajistit obsahovou, organizační a technickou přípravu; rozeslat pozvánky
T: 5. 5. 2008
T: D. Sobieská, P. Švejda, I. Němečková

k bodu 6
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v rámci programu INGO v souladu se schválenou zodpovědností členů výboru za jednotlivé mezinárodní organizace a národní asociace VTP

* seznámit se s aktuálním stavem aktivit těchto mezinárodních partnerů SVTP ČR; zaslat návrh aktivit v roce 2008 (e-mail: svejda@svtp.cz )
T: 30. 4. 2008
Z: členové výboru SVTP ČR zodpovědní za jednotlivé části projektu INGO

* zúčastnit se jarního zasedání ADT v Karlsruhe
T: 15. 4. 2008
Z: J. Hassmann

k bodu 7
– připravit zaměření a hlavní cíle nových projektů SVTP ČR a rozeslat tyto informace členům výboru SVTP ČR (posoudit na poradě 24. 4. 2008 v Brně)
T: 18. 4.2008
Z: M. Dittrich

k bodu 8
– členové výboru schválili nového člena SVTP ČR – fyzická osoba, Doc. ing. Marianna Dražanová, CSc.

– J. Hassmann upřesní účast SVTP ČR na řešení projektu v rámci Interregn IV.B. s BIC Zwickau; zajistit nezbytnou dokumentaci, informaci o postupu projednat na dalším jednání výboru
T: 6. 6. 2008
Z: J. Hassmann, P. Švejda

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Švejdy o závěrečné konferenci projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích ve dnech 11. – 12. 6. 2008; doporučena účast zástupců SVTP ČR (informace budou umístěny na www.aipcr.cz od 5. 5. 2008)

– dne 24.4.2008 se uskuteční v Business Centre v Brně , pavilon E od 14 hodin setkání SVTP ČR k aktuálním úkolům VTP v ČR; toto setkání navazuje na seminář AIP ČR a ČARA „ Inovace a technologie v rozvoji regionů – začátek v 10 hodin ( info na www.aipcr.cz )

– další, 73. výbor SVTP ČR se uskuteční 6. 6. 2008 ve Zlíně

V Praze dne 20. 3. 2008
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...