23. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v Č R“

Zápis z 23. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v Č R, konaného dne 23.9.2008 v místnosti č .336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni : P. Švejda, J. Lakomý
Omluveni : V. Hřiba, P. Janák
Přizvána : I. Němečková

Program jednání :
1. Kontrola pln ě ní závěrů 22. projektového týmu 6.6.2008
2. Aktuální stav NS VTP v ČR
3. Příprava publikace „VTP v ČR“
4. Doporučení pro akreditační komisi
5. Různé

Jednání, které navazovalo na jednání výboru SVTP Č R, řídil vedoucí projektového týmu
P. Švejda

Dohodnuté závěry:
k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průbě žně plněny

k bodu 2
– aktuální stav NS VTP v Č R tvoř í k 23.9.2008:
• 19 akreditovaných VTP
• 32 VTP, které vznikají v rámci programu Prosperita I ( tyto VTP, budou-li zkolaudovány do 31.10.2008, budou uvedeny v publikaci „VTP v Č R bu ď jako akreditované – pokud budou plnit akreditační podmínky -, nebo jako další provozované )
• 30 VTP, které jsou dosud připravovány v rámci programu Prosperita II

k bodu 3
– do připravované publikace mohou být teoreticky zařazeny informace max. o 51 VTP v rozsahu úplných informací na úrovni akreditovaných nebo dalších provozovaných VTP ( tento počet m ů že být snížen v případě , že představitel VTP včas nepředloží potřebné podklady k přípravě publikace ); platí harmonogram přípravy publikace, schválený na jednání AK

k bodu 4
– projektový tým doporučuje na základ ě informací o VTP umístěných v elektronickém katalogu VTP SVTP Č R udělit akreditaci: • VTP při UTB Zlín
– ostatní VTP, které požádali o akreditaci, musí doplnit informace do 31.10.2008 tak, aby plnily akreditační podmínky ( minimálně : 3 inovační firmy v inkubátoru, užitná.plocha 100 m2, na webu bude uvedena informace o tomto VTP s uvedením členství ve SVTP ČR ); akreditační komise projedná 31.10.2008

k bodu 5
– další, 24. jednání projektového týmu NS VTP v Č R se uskuteční 9.12.2008 v Praze dne 26.9.2008

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...