24. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 24. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 9. 12. 2008 kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý, P. Janák
Omluveni: V. Hřiba
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 23. projektového týmu 23. 9. 2008
2. Aktuální stav NS VTP v ČR
3. Perspektiva rozvoje NS VTP v ČR
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:
k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny; je posuzování plnění kritérií pro zařazování nových VTP do NS VTP v ČR

k bodu 2
– NS VTP v ČR tvoří k 31. 10. 2008:
* 26 akreditovaných VTP (z toho 1 VTP v SR – VTP Žilina); od posledního jednání PT akreditováno 7 nových VTP, zástupcům 5 těchto VTP předána osvědčení o akreditaci dne 2. 12. 2008 v Jednacím sále Senátu P ČR v rámci INOVACE 2008
* 17 dalších provozovaných
* 32 připravovaných projektů VTP v rámci programu PROSPERITA II
* konzultována příprava řady nových VTP (v rámci dalších výzev OP Prosperita II)

– VTP, které splní kritéria pro akreditaci, budou postupně akreditovány na základě písemné žádosti VTP a na základě informací o těchto VTP umístěných na www.svtp.cz, část Elektronický katalog

k bodu 3
– aspekty pro další rozvoj NS VTP v ČR:
* rovnoměrné rozmístění počtu VTP v krajích ČR (aktuální podklad viz str. 106 publikace Vědeckotechnické parky v ČR, ISBN 80-903846-1-3)
* cca 3 VTP na 1 milion obyvatel v podmínkách vybudované inovační infrastruktury * optimální struktura organizací – nástrojů v oblasti VaVaI (VTP; technologická centra a strategické služby; výzkumná centra; průmyslové zóny; aj.

– do roku 2013 bude tvořit NS VTP v ČR cca 40 VTP

k bodu 4
– další, 25. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 17. 3. 2009 v Praze
Z: P. Švejda

V Praze dne 15. 12. 2008

Mohlo by se vám líbit...