17. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR,

Zápis ze 17. jednání komise pro akreditaci vědeckotechnických parků v ČR, konaného dne 9. 12. 2008 v místnosti č. 336, Novotného lávka 5, Praha l

Přítomni: P. Švejda, P. Janák, J. Lakomý
Omluven: V. Hřiba

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 16. jednání 31. 10. 2008
2. Akreditace TIC ČKD Praha
3. Perspektiva akreditace VTP v ČR do XIX. VH SVTP ČR 11. 2. 2009
4. Různé

Jednání řídil předseda komise P. Švejda
Dohodnuté závěry

k bodu 1
– závěry komise jsou splněny nebo průběžně plněny

– v Jednacím sále Senátu P ČR v rámci INOVACE 2008 dne 2. 12. 2008 převzali osvědčení o akreditaci ředitelé těchto 5 VTP:
* Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR, Praha 4
* Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice
* Podnikatelský inkubátor Vsetín
* Technologické centrum Hradec Králové
* Technologické inovační centrum ČKD

– zástupci dvou zbývajících nově akreditovaných VTP:
* VTP při UTB ve Zlíně
* Podnikatelský inkubátor STEEL IT, Třinec převezmou osvědčení na VH SVTP ČR 11. 2. 2009

k bodu 2
– vzhledem k plnění akreditačních podmínek bylo TIC ČKD Praha akreditováno a zařazeno do části akreditované VTP v publikaci „VTP v ČR“, ISBN 80-903846-1-3

k bodu 3
– 9. etapa akreditace bude dále probíhat průběžně vzhledem k dokončování projektů v rámci programu Prosperita I a zprovozňování jednotlivých VTP; akreditační komise vzala na vědomí informaci P. Švejdy o aktuálním stavu dalších provozovaných VTP v ČR a předpokladu k jejich akreditaci v nastávajícím období

– 10. etapa akreditace VTP v ČR bude zahájena dle stavu k 31. 12. 2009 s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 ( předpokládá se rovněž průběžně)

– AK vzala na vědomí aspekty pro další rozvoj NS VTP v ČR dle projektového týmu NS VTP v ČR:
* rovnoměrné rozmístění počtu VTP v krajích ČR (aktuální podklad viz str. 106 publikace Vědeckotechnické parky v ČR, ISBN 80-903846-1-3)
* cca 3 VTP na 1 milion obyvatel v podmínkách vybudované inovační infrastruktury * optimální struktura organizací – nástrojů v oblasti VaVaI (VTP; technologická centra a strategické služby; výzkumná centra; průmyslové zóny; aj.)

a s ohledem na předpokládané plnění těchto podmínek předpokládá:
* obtížnou akreditovatelnost VTP v místech (obce, města, kraje) velkého počtu provozovaných a připravovaných VTP (str. 106 výše uvedené publikace)
* udržitelnost projektu v rámci OP Prosperita promítnout do plnění akreditačních podmínek * nutnost vyhodnocovat inovační potenciál jednotlivých regionů, úlohu VTP v rámci regionální inovační infrastruktury (obec, město, kraj, ČR, Evropa, svět) s ohledem na reálnou možnost využití VTP a plnění akreditačních podmínek

k bodu 4
– další jednání komise se uskuteční 17. 3. 2009, pozvánky rozeslat do 6. 3. 2009 (v případě potřeby se předtím uskuteční elektronické jednání).

V Praze dne 15. 12. 2008
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...