75. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 75. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 9. 12. 2008 v zasedací místnosti č. 220, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich J. Hassmann, J. Herinek, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, M. Press, D. Sobieská

Omluven: V. Hřiba, H. Nováková, , R. Michalec

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 74. výboru 23. 9. 2008
2. Účast SVTP ČR na INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
3. Publikace „VTP v ČR“
4. Informace z regionů
5. Příprava projektů SVTP ČR
6. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2008
7. Příprava valné hromady SVTP ČR 11. 2. 2009
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na INOVACE 2008:
– vystoupení P. Švejdy v úvodní plenární sekci dne 2. 12. 2008, spojené se křtem publikace VTP v ČR a předáním 5 ze 7 osvědčení o akreditaci nových VTP (jednací sál Senátu P ČR) * informace o VTP v ČR na EEN dne 3. 12. 2008 (zasedací místnost 206, AV ČR) * prezentace SVTP ČR, akreditovaných a dalších provozovaných VTP a vybraných VTP ve výstavní části
* v rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008 nebyl přihlášen žádný inovační produkt inovačních firem aktuálně umístěných nebo dříve umístěných ve VTP

k bodu 3
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Švejdy, vedoucího autorského kolektivu, o vydání publikace VTP v ČR, s těmito nejdůležitějšími závěry:
* vydáno 3.500 výtisků s CD ROM
* dle smlouvy o dílo s MPO předat 300 výtisků MPO (z toho 150 pro CzechInvest) dne 10. 12. 2008

* rozeslat z tiskárny výtisky publikace VTP v ČR takto:
++ členové výboru SVTP ČR á 40 výtisků
++ akreditované VTP á 20
++ další provozované VTP á 10
++ připravované VTP á 5
++ odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích á 20
T: 18. 12. 2008
Z: P. Švejda, I. Němečková

* další výtisky budou předány tuzemským a zahraničním partnerům dle rozdělovníku
T: průběžně
Z: P. Švejda

k bodu 4
– P. Švejda poděkoval členům výboru a představitelům jednotlivých VTP v ČR při spolupráci při přípravě dokumentace pro vydanou publikaci; tuto etapu činnosti SVTP ČR nazval „manévry“ s tím, že k dnešnímu datu existuje úplná dokumentace o jednotlivých VTP v ČR
* poznatky z činnosti v regionech i nadále předávat J. Lakomému k umístění na www.svtp.cz

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, M. Dittricha, J. Herinka a D. Sobieské o přípravě nových projektů SVTP ČR:
* „VTP-net“ (pilotní projekt přípravy odborníků v působnosti VTP v ČR)
* „Síť Business Angels“ (jako součást Národní sítě VTP v ČR)
* „Nejlepší příklady“ (úspěšné inovační firmy, které opustily VTP po dosažení inovační zralosti)
– připravit návrhy těchto projektů a projednat je v TC Hradec Králové
T: 8. 1. 2009
Z: M. Dittrich, J Lakomý

– připravit informaci o těchto projektech na XIX. VH SVTP ČR
T: 11. 2. 2009
Z: P. Švejda

k bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí tyto informaci P. Švejdy o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2008
* zaslat přehled aktivit uskutečněných v průběhu roku 2008 ve svěřených oblastech (dle odpovědnosti členů výboru SVTP ČR za multilaterální a bilaterální spolupráci)
T: 12. 12. 2008 do 10 hodin
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě XIX. VH SVTP ČR 11. 2. 2009:
* místo konání: sál č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
* programové zaměření:
++ dopolední část: „Národní síť VTP v ČR“ (přizvat partnery SVTP ČR, zástupce připravovaných projektů VTP)
++ odpolední část: XIX. VH dle stanov (VH není volební)
– zajistit programovou, organizační a ekonomickou přípravu
T: průběžně
Z: P. Švejda, I. Němečková v součinnosti se členy výboru SVTP ČR

k bodu 8
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o semináři „Podnikové inkubace“, konaném 8. 12. 2008 v TIC ČKD, pořádaném TC AV ČR a SVTP ČR
* umístit informace o tomto semináři na www.svtp.cz
T: 11. 12. 2008
Z: I. Němečková, J. Lakomý

– zajistit účast SVTP ČR na veletrhu Z-2009, Lipsko, 24. – 27. 2. 2009 (součinnost se SČMVD)
Z: P. Švejda

– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2009: 17. 3., 12. 6., 22. 9., 8. 12.

– další, 76. výbor SVTP ČR se uskuteční 17. 3. 2009 v Praze

V Praze dne 10. 12. 2008
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...