26. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 26. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 22. 9. 2009 v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý, P. Janák
Omluveni: V. Hřiba
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 24. jednání projektového týmu 17. 3. 2009
2. Aktuální stav Národní sítě VTP v ČR
3. Stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA II
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR 26 akreditovaných VTP, 20 dalších provozovaných a cca 35 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

k bodu 3
– PT projednal „Přehled projektů OPPI – program PROSPERITA – stav k 10. 9. 2009“ a v souladu s doporučením 78. výboru SVTP ČR přijal tento postup:
* optimalizovat strukturu NS VTP v ČR; důraz přitom klást na počet, kvalitu a charakter budoucích inovačních firem umístěných v jednotlivých VTP, na zkvalitňování činností VTP a zvyšování procenta obsazených ploch ve VTP inovačními firmami; současně posuzovat hustotu VTP v krajích ČR, jejich vazby na regionální inovační strategie a inovační infrastrukturu

* připravit návrh úpravy podmínek programu PROSPERITA II (provozní náklady akreditovaným VTP v ČR; poměr investičních a neinvestičních nákladů jednotlivých projektů; důraz na zkvalitnění stávajících VTP včetně jejich technologického vybavení a inženýrských sítí, atd.)

– zpracovat návrh doporučení pro MPO a CzechInvest na období od 1. 1. 2010
* vzájemně zaslat návrhy členů PT
T: 7. 10. 2009
Z: členové PT
* připravit návrh PT a projednat ho na jednání PT s P. Porákem
T: do 30. 10. 2009
Z: P. Švejda

k bodu 4
– připravit prezentaci NS VTP v ČR na INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2009
T: 3. 11. 2009
Z: I. Němečková

– další, 27. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 8. 12. 2009 (pozvánku rozeslat do 30. 11. 2009)
Z: P. Švejda

V Praze dne 22. 9. 2009
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...