78. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 78. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 22. 9. 2009 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Ditrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, M. Press, D. Sobieská

Omluveni: R. Michalec, H. Nováková

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 77. výboru dne 12. 6. 2009 a mezinárodní porady ředitelů VTP 11. – 12. 6. 2009
2. Informace z regionů, činnost regionálních skupin SVTP ČR
3. Aktuální stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA II ( 2007-2013 )
4. Úkoly v rámci projektu INGO SVTP ČR v roce 2009
5. Příprava INOVACE 2009, 1. – 4. 12. 2009 (prezentace VTP ve výstavní části, přihlášky inovačních produktů v rámci 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009
6. Informace o nových projektech SVTP ČR
7. Hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2010
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– prezentovat dva VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v čísle:
4/2009 – CTTV – INOTEX Dvůr Králové nad Labem
– Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
– náhradními VTP jsou: TIC Zlín, VTP UTB Zlín
T: 30. 10. 2009
Z: ředitelé uvedených VTP

– aktualizovat údaje o VTP v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR; aktuální údaje o jednotlivých VTP dle stavu k 31. 12. 2009 budou podkladem pro 10. etapu akreditace VTP v ČR s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 (tato etapa bude probíhat průběžně, vzhledem k postupnému dokončování podmínek pro akreditaci VTP v rámci programů PROSPERTITA 1 a 2
T: průběžně
Z: členové výboru v součinnosti s řediteli VTP

k bodu 2
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Regiony (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR)

T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR
k bodu 3
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o jednání s P. Porákem dne 9. 9. 2009 a předal přítomným členům výboru „Přehled projektů OPPI – program PROSPERITA – stav k 10. 9. 2009“

– zajistit funkci SVTP ČR v krajích ČR (v součinnosti s žadateli projektů v rámci výzvy I (veřejná podpora) a II (neveřejná podpora) připravit postup k případnému přeřazení těchto projektů do nové výzvy; přitom zajistit optimalizaci sítě VTP v ČR; důraz přitom klást na počet, kvalitu a charakter budoucích inovačních firem umístěných v jednotlivých VTP, na zkvalitňování činností VTP a zvyšování procenta obsazených ploch ve VTP inovačními firmami; současně posuzovat hustotu VTP v krajích ČR, jejich vazby na regionální inovační strategie a inovační infrastrukturu

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, řešitele projektu LA 336, o mezinárodní spolupráci SVTP ČR ve 3. čtvrtletí 2009 (prezentace SVTP ČR na 9. Salonu inovací a investic Moskva, 26. – 29. 8. 2009);
– D. Sobieská informovala o dosavadní spolupráci s VTP na Slovensku; P. Švejda ocenil dosavadní spolupráci s VTP v Itálii (J. Herinek), Finsku (M. Dittrich), Rakousku (V. Hřiba) a SRN (J. Hassmann)
– zaslat zhodnocení své dosavadní činnosti ve 3. čtvrtletí 2009 a plán aktivit v rámci mezinárodní spolupráce do konce roku 2009
T: 10. 10. 2009
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o možnosti prezentovat jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné ve výstavní části INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 1. – 4. 12. 2009 (podmínky budou od 10. 10. 2009 umístěny na www.aipcr.cz)
T: 3. 11. 2009
Z: členové výboru SVTP ČR

– uzávěrka soutěže v rámci 14. ročníku Ceny Inovace roku 2009 – možnost předložit inovační produkt firem umístěných ve VTP nebo těch, které již VTP opustily
T: 30. 10. 2009
Z: členové výboru SVTP ČR v součinnosti s řediteli VTP

k bodu 6

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha, J. Herinka a D. Sobieské o přípravě nových projektů SVTP ČR:
* nebyl schválen projekt „Národní síť spolupráce univerzit“; připravit tento projekt v rámci nové výzvy OP VpK se zapojením vybraných VŠ a VTP ve všech NUTS II
Z: M. Dittrich, J.Herinek, P.Švejda
* připravit projekt „Síť kontaktních míst pro Business Angels“ (jako součást Národní sítě VTP v ČR); předložit na výboru SVTP ČR dne 8. 12. 2009
Z: D. Sobieská
* připravit registrační žádost projektu „technologická platforma VTP v ČR“ v rámci OP Spolupráce (de minimis)
T: 30. 9. 2009
Z: M. Dittrich
– připravit informaci o těchto projektech na další jednání výboru
T: 8. 12. 2009
Z: M. Dittrich, J. Herinek, D. Sobieská

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí písemnou informaci P. Švejdy o hlavních úkolech SVTP ČR a kalendář SVTP ČR na rok 2010
* umístit tyto dokumenty na www.svtp.cz
T: ihned
Z: J. Lakomý, I. Němečková

k bodu 8
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy o jednání vedení AIP ČR a pracovních týmů AIP ČR „politika, výchova, regiony“ dne 21. 9. 2009 v TU Liberec (připravované úpravy Systému inovačního podnikání v ČR; Technologický profil ČR a informace o VTP a inovačních firmách v nich umístěných; nanotextílie)

– další, 79. výbor SVTP ČR se uskuteční 8. 12. 2009 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 30. 11. 2009)

V Praze dne 22. 9. 2009
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...