27. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 27. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“, konaného dne 8. 12. 2009 v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, V. Hřiba, J. Lakomý, P. Janák
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 26. jednání projektového týmu 22. 9. 2009
2. Aktuální stav Národní sítě VTP v ČR
3. Stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA II
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda. V úvodu informoval o zaslané závěrečné zprávě projektu Vyhodnocení efektivnosti programu OPPP Prosperita, zpracované Asociací výzkumných organizací a o tom, že nebyly dosud zodpovězeny tři otázky, které zaslal P. Švejda 20. 11. 2009 V. Neumajerovi a P. Porákovi:
– Proč nebyly využity poznatky SVTP ČR z její činnosti od 27. 7. 1990 (Národní síť VTP v ČR a její úloha v rámci Systému inovačního podnikání ČR, Akreditace VTP v ČR aj.)
– Kterou literaturu použil řešitelský tým
– Ze kterých informací a materiálů vycházel řešitelský tým před formulací 2. odrážky dalších doporučení na str. 53 závěrečné zprávy (zvyšování kvalifikace a vzdělávání manažerů a jiných pracovníků; v textu uvedeno – SVTP a AIP, správně má být uvedeno – SVTP ČR a AIP ČR)

Dohodnuté závěry:

k bodu 1 – závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny

k bodu 2
– k dnešnímu dni tvoří NS VTP v ČR 26 akreditovaných VTP, 20 dalších provozovaných a cca 35 připravovaných VTP (počet připravovaných VTP je postupně upřesňován)

k bodu 3
– PT zhodnotil aktuální stav předkládání registračních a plných žádostí projektů OPPI – v rámci programu PROSPERITA a v souladu s doporučením 79. výboru SVTP ČR přijal tento postup:
* při přípravě projektů se zaměřit na modernizaci, rozšiřování, zkvalitňování vybavení a činností stávajících akreditovaných a dalších provozovaných VTP; podpořit provoz těchto VTP a jejich inkubační a inovační funkci
* připravit návrh pilotního modulu synergického působení VTP v obcích ČR (zkušenosti Aachen z počátku 90. let)

– při hodnocení projektů a koncipování konečné struktury NS VTP v ČR využít zkušenosti partnerských zemí SVTP ČR, ve kterých jsou obdobné NS VTP vybudovány; v těchto zemích působí cca 3 VTP na 1 milion obyvatel, z toho plyne, že cílový stav NS VTP v ČR v roce 2016 by byl 34 VTP, s ohledem na aktuální etapu restrukturalizace hospodářství maximálně 40 akreditovaných VTP

– při předpokládaném předkládání neúspěšných projektů v rámci OP VaVpI do OP Prosperita zajistit plnění kritérií pro akreditaci VTP

k bodu 4

– další, 28. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 16. 3. 2010 (pozvánku rozeslat do 5. 3. 2010)
Z: P. Švejda

V Praze dne 10. 12. 2009
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...