65. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 65. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 9. 6. 2006 v zasedací místnosti hotelu Continental, Brno

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš, J. Chaloupka, J. Klementová, J. Lakomý, H. Nováková, M. Press, J. Thurnvaldová

Omluveni: K. Bořecký, P. Janák, H. Štoselová

Přizváni: A. Delong, J. Janda, I. Němečková
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 64. výboru 22. 3. 2006
2. Informace z regionů – činnost regionálních skupin SVTP ČR
3. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR – doporučení na období 2007 – 2010
4. Podpora VTP v období 2007 – 2013
5. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. V úvodu požádal zakládajícího prezidenta SVTP ČR A. Delonga o jeho vyjádření k dosavadnímu vývoji VTP v ČR a úloze SVTP ČR. A. Delong kladně hodnotil činnost Společnosti v nelehkých podmínkách pro přípravu, provozování a další rozvoj VTP, zdůraznil potřebu soustředit se na high-tech řešení, vysokou úroveň inovačních firem a kvalitu služeb zabezpečovaných jednotlivými VTP i SVTP ČR.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– J. Thurnvaldová – význam VTP v akademickém prostředí
* ve spolupráci s M. Pressem připravit v součinnosti se SVTP ČR seminář k tomuto tématu (případně uskutečnit v Senátu P ČR)
T: říjen 2006
Z: P. Švejda, J. Thurnvaldová

– na dalším výboru SVTP ČR provést kooptaci člena výboru SVTP ČR za H. Štoselovou, která se nezúčastňuje činnosti orgánů SVTP ČR, plní funkci viceprezidentky, zodpovídá za Olomoucký a Zlínský kraj; spolupráci s asociacemi v Itálii a za součinnost SVTP ČR s Asociací krajů
T: 27. 9. 2006
Z: P. Švejda

k bodu 2
– informace z regionů postupně přednesli J. Barabáš, J. Chaloupka, P. Švejda, H. Nováková, J. Klementová, J. Thurnvaldová a M. Press
* zaslat tyto písemné informace J. Lakomému (agrien@agrien.cz) k umístění na web SVTP ČR; nepřítomní členové výboru SVTP ČR zašlou rovněž tyto informace k umístění na web.
T: průběžně
T. členové výboru SVTP ČR

k bodu 3
– SVTP ČR řeší od 10/2003 projekt v rámci programu INGO (LA 200). SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
* multilaterální spolupráce – SPICE, IASP, EBN
* bilaterální spolupráce – sdružení vědeckotechnických parků v SRN, Francii, Itálii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Rakousku, Polsku, Slovensku, RF a ČLR

– výsledky projektu LA 200, řešitel P. Švejda, součinnost se členy výboru SVTP ČR a vybranými řediteli VTP, přispívají k navazování spolupráce jednotlivých společností VTP, VTP a vytvářejí předpoklady pro spolupráci inovačních firem umístěných ve VTP; potvrzují mezinárodní kompatibilitu a poslání a postavení SVTP ČR v rámci národních,evropských a světových sítí VTP;

– připravit nový projekt v rámci programu INGO MŠMT na období 2007-2010; rozšíření o země Indočíny a Švýcarsko

– zaslat návrhy a doporučení k projektu INGO SVTP ČR 2007 – 2010
T: 28. 6. 2006
Z: členové výboru SVTP ČR

– workshopu v ČLR (Peking, 4. – 17. 9. 2006) se zúčastní J. Chaloupka a J. Thurnvaldová

– předložit tyto závěry následné poradě ředitelů VTP

k bodu 4
– v období 2007 – 2013 bude zakládání a další rozvoj VTP v ČR podporováno zejména v rámci těchto připravovaných OP:
* Výzkum a vývoj pro inovace
* Podnikání a inovace
* Vzdělávání pro konkurenceschopnost

k bodu 5
– výbor SVTP ČR schválil nového člena SVTP ČR: VTP Roztoky a.s., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, zástupce v SVTP ČR dr. Vladimír Kokoška
– P. Švejda podal informaci o zaslání výroční zprávy VTP Dakol Petrovice u Karviné za rok 2005, o připravovaných Technoparcích v Ruské federaci, o možnosti prezentace SVTP ČR a VTP v ČR na veletrhu EUREGIA 2006 v Lipsku (23. – 25. 10. 2006) a o připravované účasti SVTP ČR na MSV 2006 v Brně (18. – 22. 9. 2006, Středisko pro podporu podnikání, stánek SVTP ČR, prezentace regionálních skupin VTP), o připravované mezinárodní konferenci „Management udržitelného rozvoje regionů“ (Praha, 24. – 25. 5. 2007)

– další, 66. výbor SVTP ČR se uskuteční dne 27. 9. 2006 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 20. 9. 2006)
Z: P. Švejda, I. Němečková

V Praze dne 22. 6. 2006

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...