62. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 62. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 7. 12. 2005 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Chaloupka, J. Lakomý, J. Klementová
Omluveni: J. Barabáš, K. Bořecký, P. Janák, H. Štoselová
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 61. výboru 30. 9. 2005
2. Informace z regionů – aktuální stav Národní sítě VTP v ČR
3. Zabezpečení 8. etapy akreditace VTP v ČR
4. Výsledky projektu LA 200 – Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
5. Příprava VH SVTP ČR
6. Publikace „VTP v ČR“
7. Různé
* hodnocení účasti SVTP ČR na INOVACE 2005 (29. 11. – 2. 12. 2005)
* aktuální stav přípravy projektů v rámci programu PROSPERITA
* školení manažerů VTP

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– zaslat informaci (e-mail: svejda@svtp.cz) o dosud schválených projektech v rámci programu PROSPERITA OPPP a o připravovaných projektech v rámci tohoto programu s předpokládaným předložením těchto projektů do 31. 3. 2006
T: 4. 1. 2006
Z: členové výboru SVTP ČR

– výbor vzal na vědomí informaci o vydání INFO SVTP ČR (3xA4, česko-anglicky); náklad 1000 ks; poprvé použit na INOVACE 2005

– o připojení k výzkumné síti CESNET 2 požádalo 7 VTP; připravit návrh pro jednání s CESNET
T: 21. 12. 2005
Z: J. Lakomý
k bodu 2
– výbor vzal na vědomí informace J. Klementové, J. Chaloupky, J. Lakomého a P. Švejdy z regionů s těmito nejdůležitějšími závěry:
* zájem inovačních firem o rozšíření VTP v Plzni
* připravovaná konference „Výzkum, vývoj a inovace“ 6. 2. 2006 v Plzni (prezentace zkušeností VTP ve V. Británii, zkušenosti ZČU a BIC Plzeň)
* komise inovace a průmysl JMK
* projekt využití kasáren ve Slatině
* příprava nových VTP (Park Lear a Neria v Brně, VTP ve Zlíně)
* úloha Jihočeské agentury pro inovační podnikání
* další rozvoj TIC Třeboň a AUC Nové Hrady s podporou programu Prosperita
* setkání k přípravě projektů VTP v TIC Třeboň, organizované CzechInvestem, účast J. Lakomého za SVTP ČR
* exkurze účastníků 6. monitorovacího výboru OPPP v BIC Ostrava dne 9. 11. 2005
* konference s mezinárodní účastí „Inovace – motor regionální prosperity“, pořadatel VTP Ostrava, 21. 11. 2005
* realizace projektu Prosperita v MSK – rozšíření VTP BIC Ostrava (slavnostní otevření se připravuje při příležitosti konference high-tech 2006
* příprava projektu ITC-VÚK Panenské Břežany (1. etapa)
* příprava nových VTP v působnosti ČVUT v Praze
* příprava nových VTP v Praze (Lékařská přístrojová technika; experimentální medicína)

k bodu 3
– uskutečnit 8. etapu akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2005 na období 1. 1. 2006 – 31. 12. 2007 dle těchto kritérií:

* vyřešené otázky majitel – zakladatel – provozovatel
* inkubátor malých a středních inovačních firem
* transfer technologií
* výchova k inovačnímu podnikání
* kvalitní technické a poradenské služby
* aktivní součást inovační infrastruktury
Z: akreditační komise
(P. Švejda – předseda, J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý)

– první jednání akreditační komise uskutečnit 11. 1. 2006 v 11.00 hodin v kanceláři č. 136, Novotného lávka 5, Praha 1

– připravit akreditační rozhodnutí k předání na XVI. valné hromadě SVTP ČR 22. 2. 2006

k bodu 4
– výbor vzal na vědomí informaci o zabezpečování mezinárodní spolupráce SVTP ČR na multilaterální a bilaterální úrovni v roce 2005 s těmito závěry:

* zaslat e-mailem (svejda@svtp.cz) informaci o dosažených výsledcích v roce 2005 ve spolupráci s těmito organizacemi:
IASP, SPICE; Slovensko, RF, Francie – P. Švejda

EBN, V. Británie – J. Klementová

Itálie – H. Štoselová, J. Chaloupka

SRN – K. Bořecký

Rakousko – J. Chaloupka, J. Lakomý

Polsko – J. Barabáš

ČLR – J. Chaloupka
T: 16. 12. 2005

* zajistit financování projektu v roce 2005
T: 20. 12. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 5
– XVI. valná hromada se uskuteční 22. 2. 2006 v zasedací místnosti č. 417, Novotného lávka 5, Praha 1

* doplnit výbor SVTP ČR o dva členy
* v 1. části zařadit téma „Podpora VTP v rámci programu PROSPERITA a připravovaného Národního rozvojového plánu 2007 – 2013“; přizvat zástupce MPO a CzechInvest
* předat rozhodnutí o akreditaci (8. etapa)

– příprava VH SVTP ČR bude uskutečňována elektronickým jednáním výboru SVTP ČR

k bodu 6
– vydat publikaci „VTP v ČR“ dle dříve schválené osnovy s aktualizací faktografické části o výsledky 8. etapy akreditace (autorský kolektiv: P. Švejda – vedoucí, K. Bořecký, J. Chaloupka, J. Lakomý)
T: do 31. 3. 2006
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 7
– na INOVACE 2005 byla prezentována SVTP ČR, VTP v ČR, ITC-VÚK Panenské Břežany, JIC; v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2005 ENKI Třeboň (výsledky na www.aipcr.cz)

– výbor vzal na vědomí informaci o postupu přípravy školení budoucích manažerů VTP a těch, kteří připravují projekty VTP s tím, že nebyl uskutečněn dohodnutý postup ze Žiliny

– připravit prezentaci SVTP ČR a VTP v ČR na veletrhu CONECO (Bratislava, 4. – 8. 4. 2006)

– další, 63. výbor SVTP ČR se uskuteční po XVI. valné hromadě ve středu 22. 3. 2006 v Praze (pozvánky rozeslat do 14. 3. 2006)

Z: P. Švejda

V Praze dne 9. 12. 2005

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...