70. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 70. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 25. 9. 2007 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, J. Chaloupka, J. Klementová, J. Lakomý, M. Press, D. Sobieská
Omluveni: P. Janák, H. Nováková
Přizvána: I. Němečková
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 69. výboru 8. 6. 2007
2. Informace z regionů
* využití sítě CESNET při zkvalitňování NS VTP v ČR
* příprava nových VTP v krajích (NUTS III) v rámci programu PROSPERITA
3. Příprava prezentace SVTP ČR na MSV 2007, Brno 1. – 5. 10. 2007
4. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v rámci programu INGO
5. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. V úvodu popřál J. Chaloupkovi k významnému životnímu jubileu.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– informace z regionů postupně přednesli J. Chaloupka, J. Klementová, J. Lakomý, D. Sobieská, M. Press, J. Hassmann a P. Švejda; P. Švejda přednesl informaci zaslanou H. Novákovou
– umístit tyto informace spolu s informacemi omluvených členů výboru na www.svtp.cz (zaslat mailem: lakomy@svtp.cz)
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR v součinnosti s J. Lakomým

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na MSV 2007, Brno, 1. – 5. 10. 2007 :
* po dobu veletrhu bude umístěna kóje SVTP ČR v Business Centre, pav. E, 1. patro
* ve dnech 1. – 5. 10. 2007 budou v této kóji probíhat prezentace SVTP ČR a jednotlivých provozovaných a připravovaných VTP včetně mezinárodní spolupráce SVTP ČR a jednotlivých VTP
* odpovědnost za provoz kóje po celou dobu veletrhu má BIC Brno v součinnosti se sekretariátem SVTP ČR, ve dnech 1. – 5. 10. 2007 budou garantovat provoz: 1. 10.: J. Herinek, 2. 10.: M. Dittrich, 3. 10.: D. Sobieská, 4. 10.: E. Samoura, 5. 10.: J. Chaloupka (informace je umístěna na www.svtp.cz)
* na MSV 2007 se zúčastnit např. Česko – saského hospodářského fóra, dalších oficiálních prezentací SRN, Polska, Rakouska a Slovenska; prezentovat SVTP ČR na Diskusním fóru k inovačnímu podnikání, 3. 10. 2007 od 14 hodin v Business Centru, volná plocha (pořádá AIP ČR)

– vyhodnotit prezentaci SVTP ČR na MSV 2007
T: 11. 12. 2007
Z: J. Chaloupka, P. Švejda

k bodu 4
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v rámci programu INGO
* zaslat hodnocení uskutečněných aktivit v mezinárodní spolupráci a návrh aktivit do 30. 11. 2007 (e-mail: svejda@svtp.cz)
T: 15. 10. 2007
Z: členové výboru SVTP ČR zodpovědní za jednotlivé části projektu INGO

k bodu 5
– členové výboru schválili kooptaci nového člena výboru SVTP za Olomoucký kraj
* Ing. Jiří Herinek, Vědeckotechnický park UP v Olomouci
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 9. etapy akreditace VTP v ČR dle stavu k 31. 12. 2007 na období od 1.1.2008 – 31.12.2009 s těmito závěry:
* platí kritéria pro akreditaci VTP v ČR uveřejněná v INFO SVTP ČR (vložený list)
* podkladem pro akreditaci budou aktualizované údaje k 31. 12. 2007 o VTP umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR
* předat akreditační rozhodnutí na XVIII. valné hromadě dne 6. 2. 2008
* 9. etapu akreditace zajistí akreditační komise SVTP ČR ve složení: J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý, I. Němečková, P. Švejda (předseda)

– členové výboru schválili Kalendář SVTP ČR na rok 2008
* umístit ho na www.svtp.cz
T: 1. 10. 2007
Z: J. Lakomý

– přítomným členům výboru byla předána publikace Inovační podnikání, P. Švejda a kol., AIP ČR 2007, ISBN 978-80-903153-6-5

– P. Švejda poukázal na nutnost důsledného projektového přístupu k účasti SVTP ČR na tuzemských a zahraničních akcích (aktivity SVTP ČR zařazovat v předstihu do projektů – nemusí se vždy jednat o finanční spoluúčast na řešení projektu; setkání k problematice VTP v regionech schvalovat v předstihu a zajistit důstojnou účast SVTP ČR na jejich průběhu a hodnocení)
* na dalším jednání výboru projednat novou část Kalendáře na rok 2008 – konference k problematice VTP v krajích (s přizváním regionálních sekcí SVTP ČR)

– další, 71. výbor SVTP ČR se uskuteční 11. 12. 2007 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 30. 11. 2007)
Z: P. Švejda

V Praze dne 27. 9. 2007
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...