71. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 71. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 11. 12. 2007 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, J. Herinek, J. Chaloupka, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, H. Nováková, D. Sobieská

Omluven: M. Press

Přizváni: M. Dittrich, M. L. Jakl, I. Němečková
Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 70. výboru 25. 9. 2007
2. Informace z regionů
3. Účast SVTP ČR na INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2007
4. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
5. Česko – švýcarská spolupráce VTP
6 Zabezpečení 9. etapy akreditace VTP v ČR
7. Příprava XVIII. valné hromady SVTP ČR 6.2.2008
8. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. V úvodu přivítal J. Herinka – nového člena výboru SVTP ČR za Olomoucký kraj a Martinu L. Jakl – VŠE.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz) , který je umístí na www.svtp.cz
T. ihned
Z: členové výboru SVTP ČR

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace svých členů o dosavadních zkušenostech při uplatňování provozních nákladů v rámci programu PROSPERITA v období 2004 – 2006 v regionech a při přípravě uplatnění provozních nákladů v rámci programu PROSPERITA 2007 – 2013
* zaslat návrh definice uplatnitelných provozních nákladů ( mail: svejdapavel@centrum.cz)
T: 14.12.2007
Z: členové výboru SVTP ČR

* předložit návrh SVTP ČR na jednání pracovní skupiny 17.12.2007
Z: P. Švejda

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na INOVACE 2007:
* symposiální části se zúčastnili: D. Antropiusová, J. Ficek, J. Klementová, M. Lahner, J. Lakomý, I. Němečková, M. Press, S. Rous a P. Švejda
* ve výstavní části se prezentovali: VÚB Havlíčkův Brod, ITC – VÚK P. Břežany, TC Hradec Králové, VÚTS Liberec
* do soutěže o Cenu Inovace roku 2007 přihlásil VÚB Havlíčkův Brod odrůdu brambor VALFI

k bodu 4
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o zabezpečení mezinárodní spolupráce SVTP ČR v rámci programu INGO a o zodpovědnosti členů výboru za jednotlivé mezinárodní organizace a národní asociace VTP
* zaslat hodnocení uskutečněných aktivit v mezinárodní spolupráci v roce 2007 (e-mail: svejdapavel@centrum.cz)
T: 14. 12. 2007
Z: členové výboru SVTP ČR zodpovědní za jednotlivé části projektu INGO

* zajistit vyúčtování projektu LA 336 ( 19.12.2007 )včetně oponentury tohoto projektu ( 31.1.2008 )
Z: P. Švejda

k bodu 5
– členové výboru vzali na vědomí informaci Martiny L. Jakl, doktorandky VŠE ( spin off firmy ve Švýcarsku a v ČR ) o dosavadním stavu přípravy česko – švýcarské spolupráce VTP a možnostech při zajišťování transferu technologií se zeměmi střední a východní Evropy ( prezentaci umístit na www.svtp.cz, informovat VH SVTP ČR 6.2.2008 )

k bodu 6
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě 9. etapy akreditace VTP v ČR dle údajů, umístěných na webových stránkách VTP a v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR dle stavu k 31. 12. 2007 s platností na období od 1.1.2008 do 31.12.2009 s těmito závěry:
* platí kritéria pro akreditaci VTP v ČR uveřejněná v INFO SVTP ČR (vložený list)
* předat akreditační rozhodnutí na XVIII. valné hromadě dne 6. 2. 2008
* 9. etapu akreditace zajistí akreditační komise SVTP ČR ve složení: J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý, I. Němečková, P. Švejda (předseda)

– zajistit součinnost při hodnocení VTP v rámci své působnosti
Z: členové výboru SVTP ČR
– rozhodnutí o akreditaci projednat na 14. jednání akreditační komise
T: 9.1.2008
Z: P.Švejda

k bodu 7
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě volební valné hromady, která se uskuteční 6. 2. 2008 v Praze:
* 1. část jednání bude věnována programu PROSPERITA ( 2004 – 2006; 2007 – 2013 )
* 2. část – volební valná hromada
– přítomní členové výboru SVTP ČR vyslovili souhlas se svojí kandidaturou do výboru SVTP ČR, kandidaturu do výboru potvrdil M. Dittrich; P. Švejda potvrdil svoji kandidaturu do funkce prezidenta SVTP ČR, voleného valnou hromadou

k bodu 8
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci J. Chaloupky a P. Švejdy o úspěšné prezentaci SVTP ČR na MSV 2007 ( kniha návštěv expozice SVTP ČR ) v rámci Business Centre, poděkoval zástupcům Společnosti v průběhu MSV ( 1.-5.10.2007 ), doporučil užší spolupráci s AIP ČR a schválil prezentaci SVTP ČR na MSV 2008 ( 15.-19.9.2008 )

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace o stavu přípravy a zpracování regionálních inovačních strategií, o možnostech účasti krajů ČR na přípravě a provozování VTP, o možnostech spolupráce s odbornými týmy k inovačnímu podnikání v krajích ČR ( zastoupení VTP v těchto týmech ) a o přípravě krajských orgánů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací ( například 1. jednání Rady pro VVI KHK 18.12.2007 – členové M. Dittrich a P. Švejda )
– další, 72. výbor SVTP ČR se uskuteční 18. 3. 2008

V Praze dne 12. 12. 2007
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...