51. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z jednání 51.výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 16. 6. 2003 v CITT UP Olomouc

Přítomni: P. Komárek, , P. Švejda, J. Barabáš (za J. Kunčického), J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý

Omluveni: K. Bořecký, K. Klusáček, J. Kunčický, J. Naxera

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 50. výboru 19. 3. 2003
2. Informace z regionů
3. Zabezpečení 7. etapy akreditace VTP v ČR
4. Mezinárodní spolupráce VTP v ČR v roce 2003
5. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z: členové výboru SVTP ČR

– umístit odkaz „Strategie rozvoje lidských zdrojů“ na web SVTP ČR (www.nvf.cz)
T: ihned
Z: J. Lakomý
k bodu 2
– informace z regionů předloží ředitelé VTP v ČR na dnešní a zítřejší poradě; vyhodnotit návrhy, náměty a doporučení na dalším výboru SVTP ČR
T: 1. 10. 2003
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 3
– výbor SVTP ČR schválil základní podmínky akreditace VTP v ČR včetně jejího postupu dle informace uveřejněné na www.svtp.cz; předložit zabezpečení 7. etapy na poradu ředitelů VTP v ČR
T: 16. 6. 2003
Z: P. Švejda

k bodu 4
– SVTP ČR předložila MŠMT projekt INGO SVTP ČR 2003 – 2006 v souladu se závěry 50. výboru SVTP ČR a podmínkami soutěže; výsledky soutěže budou oznámeny do 28. 8. 2003; případné zahájení projektu od 1. 10. 2003 (zodpovídá řešitel projektu P. Švejda);

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Komárka o připravovaném projektu Asociace vědeckých a technologických parků a inkubátorů Brazílie

k bodu 5
– projednat účast SVTP ČR na INOVACE 2003 na poradě ředitelů VTP v ČR
T: 16. 6. 2003
Z: P. Švejda
– program PARK II nebyl zrušen, v roce 2003 nebyl vyhlášen
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o připravovaných dokumentech: Společný regionální operační program, Operační program Průmysl, Operační program rozvoje lidských zdrojů, Cíl 2 a 3 jednotného programového dokumentu Praha a Národní program výzkumu a vývoje
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Komárka o žádosti K. Klusáčka uvolnit K. Klusáčka z funkce člena výboru SVTP ČR k 16. 6. 2003 a vyslovil s ní souhlas; kooptovat do funkce člena výboru SVTP ČR na dalším jednání výboru 1. 10.2003 ing. Radoslava Fedorka (Technologické centrum AV ČR) na období do XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004
Z: P. Komárek
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě části databáze Technologický profil ČR, verze 05 – vědeckotechnické parky v ČR a inovační firmy v nich umístěné
– další, 52. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 1. 10. 2003 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 22. 9. 2003)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 18. 6. 2003

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...