73. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 73. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 6. 6. 2008 v zasedací místnosti penzionu Diana, Teplice nad Bečvou

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, J. Lakomý, R. Michalec, M. Press, D. Sibirská

Omluven: P. Janák, J. Klementová, H. Nováková

Přizváni: J. Svoboda, M. Kymlička (JS Konsorcium), I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 72. výboru 18. 3. 2008
2. Informace z regionů
3. Přijetí nových členů
4. Vydání publikace Vědeckotechnické parky v ČR
5. Příprava nových projektů SVTP ČR
6. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– úkoly jsou splněny, nebo průběžně plněny

k bodu 2
– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz; využít informace přednesené řediteli VTP, příp. zástupci VTP na mezinárodní poradě
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 3
– členové výboru schválili nové členy SVTP ČR – právnické osoby:
* JS Konsorcium, zástupce organizace Jiří Svoboda
* Vědeckotechnický park a centrum TT, zástupce organizace Jindřiška Ondráčková

— zaslat dopisy o přijetí do SVTP ČR
T: ihned
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 4
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě vydání publikace „VTP v ČR“, SVTP ČR, Praha 2008, kolektiv autorů: P. Janák, P. Kolář, J. Lakomý, P. Švejda, vedoucí autorského kolektivu, ve spolupráci s řediteli VTP – přítomným členům předána písemná informace

– zajistit postup prací dle navrženého harmonogramu a vydat publikaci do 30. 11. 2008
Z: P. Švejda a kolektiv autorů

k bodu 5
– členové výboru vzali na vědomí informaci M. Dittricha o postupu přípravy nových projektů SVTP ČR na další období

– projednat návrhy projektů v projektovém týmu ve složení M. Dittrich, J. Herinek, J. Lakomý, P. Švejda
T: 10. 9. 2008 (v kanceláři č. 336, po skončení semináře AIP ČR Inovační potenciál ČR)
* pozvánku s programem zaslat do 5. 9. 2008
Z: M. Ditrrich

– předložit návrhy projektů na dalším jednání výboru 23. 9. 2008
Z: M. Dittrich v součinnosti se členy výboru

k bodu 6
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o připravované účasti SVTP ČR na 50. MSV v Brně (15. – 19. 9. 2008)
* zajistit tuto účast
Z: V. Hřiba, P. Švejda, I. Němečková

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informace P. Švejdy o závěrečné konferenci projektu Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích ve dnech 11. – 12. 6. 2008; doporučena účast zástupců SVTP ČR (písemné informace předány, jsou umístěny na www.aipcr.cz )

– zajišťovat úkoly v rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR dle zodpovědnosti za jednotlivé zahraniční partnery
T: průběžně do 15. 12. 2008
Z: členové výboru

– I. Němečková předala vizitky člena výboru SVTP ČR M. Pressovi

– další, 74. výbor SVTP ČR se uskuteční 23. 9. 2008 v Praze

V Praze dne 12. 6. 2008
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...