79. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 79. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 8. 12. 2009 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, M. Dittrich, J. Hassmann, J. Herinek, V. Hřiba, P. Janák, P. Konečný, J. Lakomý, D. Matznerová, M. Press

Omluveni: J. Klementová, H. Nováková; D. Sobieská zastoupena P. Konečným, R. Michalec D. Matznerovou

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 78. výboru 22. 9. 2009
2. Účast SVTP ČR na INOVACE 2009, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
3. Informace z regionů
4. Informace o přípravě nových projektů SVTP ČR
5. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2009, doporučení k zaměření na rok 2010
6. Příprava valné hromady SVTP ČR 10. 2. 2010
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému ( lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– prezentovat VTP v časopisu Inovační podnikání a transfer technologií:
* v čísle 1/2010 – Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava
– TIC Zlín
– VTP UTB Zlín
T: 23. 1. 2010
Z: ředitelé uvedených VTP

* doporučení pro další čísla projednat na 80. výboru SVTP ČR
T: 16. 3. 2010
Z: členové výboru SVTP ČR

– aktualizovat údaje o VTP v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR; aktuální údaje o jednotlivých VTP dle stavu k 31. 12. 2009 budou podkladem pro 10. etapu akreditace VTP v ČR s platností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 (tato etapa bude následně probíhat průběžně, vzhledem k postupnému dokončování podmínek pro akreditaci VTP v rámci programů PROSPERTITA 2

T: průběžně
Z: členové výboru v součinnosti s řediteli VTP

* zaslat ředitelům akreditovaných a dalších provozovaných VTP mailové upozornění na 10. etapu akreditace (tuto informaci přeposlat členům výboru SVTP ČR, ti zajistí metodickou a koordinační činnost v rámci své regionální působnosti)

T: 11. 12. 2009
Z: P. Švejda, předseda AK

k bodu 2
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o 16. mezinárodním sympoziu s výstavou INOVACE 2009 (1. – 4. 12. 2009) – závěry jednotlivých dnů včetně odkazů na prezentace a fotodokumentace jsou na www.aipcr.cz; nejdůležitější části prezentace:

* úloha VTP v rámci systému VaVaI na VŠ v ČR (přednáška P. Švejdy v rámci úvodní plenární sekce mezinárodního sympozia INOVACE 2009, Senát P ČR, 1. 12. 2009)

* prezentace SVTP ČR ve výstavní části INOVACE 2009 (5 posterů, publikace VTP v ČR vč. CD ROM; 1. patro budovy ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1)

* přihláška „Strojírna TYC“ do 14. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2009 (přihlášený inovační produkt získal jednu ze dvou Cen Inovace roku 2009) – oceněn přístup J. Klementové

k bodu 3
– zasílat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz), který je umístí na www.svtp.cz; část Regiony (potřeba informovat o podmínkách a výsledcích činnosti regionální sekce SVTP ČR)
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci M. Dittricha a J. Herinka o aktuálním stavu přípravy nových projektů SVTP ČR:
* připravit projekt „Národní síť spolupráce univerzit s VTP“ v rámci nové výzvy OP VpK se zapojením vybraných VŠ a VTP ve všech NUTS II
Z: M. Dittrich, J.Herinek, P.Švejda

* projektové činnosti „Sítě kontaktních míst pro Business Angels“ jsou v současné době zabezpečovány na neformální úrovni); další informace předložit na výboru SVTP ČR dne 16. 3. 2010
Z: D. Sobieská

* ověřit aktuální výzvu v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost (příprava projektu pro cílovou skupinu občanská sdružení)
T: 29. 1. 2010
Z: M. Dittrich

– připravit informaci o těchto a dalších případných projektech na jednání výboru
T: 16. 3. 2010
Z: M. Dittrich, J. Herinek, D. Sobieská, P. Švejda

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy, řešitele projektu LA 336, o mezinárodní spolupráci SVTP ČR v roce 2009
– zaslat zhodnocení své dosavadní činnosti ve 4. čtvrtletí 2009 s celkovým hodnocením roku 2009 a návrh hlavních cílů v rámci mezinárodní spolupráce SVTP ČR v roce 2010
T: 15. 12. 2009
Z: členové výboru SVTP ČR, zodpovědní za jednotlivé oblasti mezinárodní spolupráce
– s ohledem na zahájení činnosti Česko – běloruského inovačního centra zahrnout spolupráci s VTP v Bělorusku od roku 2010 do dvoustranné spolupráce v rámci projektu INGO SVTP ČR LA 336
Z: P. Švejda, řešitel projektu

k bodu 6
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě XX. VH SVTP ČR 10. 2. 2010:
* místo konání: sál č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
* programové zaměření:
++ dopolední část: „Dvacet let SVTP ČR, Národní síť VTP v ČR, předání osvědčení o akreditaci v rámci 10. etapy“ (přizvat partnery SVTP ČR, zástupce připravovaných projektů VTP)
++ odpolední část: XX. VH dle stanov (VH není volební)

– zajistit programovou, organizační a ekonomickou přípravu
T: průběžně
Z: P. Švejda, I. Němečková v součinnosti se členy výboru SVTP ČR
k bodu 7
– výbor SVTP ČR schválil členství:
* Inovačního centra Olomouc, zástupce organizace v SVTP ČR – Bc. Erik Kubelka
* Regionální rozvojové agentury střední Čechy, z.s.p.o., zástupce organizace v SVTP ČR – PhDr. Jiří Svítek, CSc.
++ informovat nové členy
T: ihned
Z: P. Švejda, I. Němečková

– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí tyto informace:
* monitoring tisku na www.vtpup.cz/monitoring.html (J. Herinek)
* zajistit vizitky pro členy výboru SVTP ČR: J. Lakomý, V. Hřiba, M. Press, P. Švejda
T: 10. 2. 2010
Z: I. Němečková

* J. Hassmann informoval o své činnosti na VŠFS v oblasti inovačního podnikání

– další, 80. výbor SVTP ČR se uskuteční 16. 3. 2010 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 5. 3. 2010)

V Praze dne 10. 12. 2009
Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...