Zprávu o plnění hlavních úkolů VTP ČR od XII. valné hromady 23.1.2002

Zprávu o plnění hlavních úkolů VTP ČR od XII. valné hromady 23.1.2002 přednesl prezident SVTP ČR ing. Pavel Komárek, CSc.

Dámy a pánové,

dovolte mně, abych vás informoval o plnění hlavních úkolů SVTP ČR za rok 2002. Začnu s trochou statistiky, snad bude bez chyb. V současné době je v ČR provozováno 30 vědecko technických parků a 16 dalších se připravuje. SVTP ČR má nyní také jednoho zahraničního člena a tím VTP Žilina. Lze tedy říci, že síť VTP se stále rozšiřuje a že většina členů se stává významnou součástí regionální inovační infrastruktury.

V uplynulém roce proběhla již 6. etapa akreditace VTP podle stavu k 31.12.2001. V současné době je v ČR akreditováno 20 VTP, tedy dvě třetiny všech provozovaných parků. Výsledky, včetně kritérií, lze nalézt na domovských stránkách SVTP ČR. Akreditace má platnost do konce tohoto roku. Dovolte mně, abych se u akreditace pozdržel trochu déle. Před několika lety jsme začali diskutovat o jejím dalším smyslu. Přiznávám, že jsem tuto diskusi inicioval já.Ukázalo se však, že se nelze vyhnout hodnocení kvality, abychom si udrželi vlastní identitu. V současné době jsme jednou z mála národních sítí, která má vytvořen akreditační systém. Řada dalších asociací přistupuje k různým formám hodnocení svých členů a hledají se nejlepší postupy. Tato problematika je nyní velmi široce diskutována na všech úrovních. Je zřejmé, že se ani my diskusi nevyhneme. V průběhu tohoto roku musíme totiž připravit další etapu akreditace. Domnívám se, že k této diskusi lze využít i domovskou stránku SVTP ČR.

Poznámka:
Jistě jste všichni zaznamenali změnu jejího vzhledu. Mně osobně se docela líbí a chtěl bych všem, kteří se na tom podíleli, hlavně ing. J. Lakomému, ing. J. Naxerovi a Ing. P. Švejdovi, CSc. poděkovat.

V průběhu roku 2002 se začala úspěšně rozvíjet činnost regionálních rad a informace z regionů jsou v současné době pravidelnou součástí jednání našeho výboru. Na minulé valné hromadě jsme vám doporučovali, abyste se více zapojili do přípravy nových strategických plánů nových krajských orgánů. Někde se to daří, někde méně. Dnešní dopoledne jsme slyšeli řadu dobrých příkladů. Doufám, že další si budeme moci poslechnout nejpozději za rok.

O mezinárodní spolupráci se dnes dopoledne v rámci informace o programu INGO zmínil Ing. P. Švejda. Lze konstatovat, že hlavní úkoly byly i díky tomuto programu splněny. Zde je potřeba poděkovat ing. Švejdovi za dobrou práci. Ukázalo se jako vhodné rozdělení zodpovědností za jednotlivé regiony mezi členy výboru. Jednak jsme schopni účastnit se více akcí, jednak se takto lépe rozšiřují kontakty i do regionů. Můžeme rovněž využívat i jiných finančních zdrojů. Nechci zde vypočítávat všechny akce, kterých jsme se zúčastnili, kde jsme všude přednášeli o naší SVTP ČR a kde jsme všude navazovali kontakty. Tyto informace jsou většinou dostupné, a to i s podrobnostmi, na našich domovských stránkách. Zmíním se pouze o některých: Účast na výročních konferencích IASP a ADT, prezentace na veletrhu EUREGIA v Lipsku, účast na konferenci evropské sekce IASP v Tallinu, účast na workshopu v Číně atd. Lze zodpovědně říci, že SVTP ČR má v současné době velmi dobré jméno nejenom v Evropě, ale i ve světě. Také řada zahraničních kontaktů je kvalitní. Zde lze zmínit vazbu na IASP, EBN, ADT, VTÖ, SPICE, UKSPA, na ČLR a lze pokračovat. Plánujeme rozšíření spolupráce na další země jako je Polsko, Ruská federace, Itálie apod. Nyní jde však o to, abychom toto dobré jméno neztratili a byli schopni kontakty využít. Tím se dostávám k jednomu problému. Pro propagaci SVTP ČR a jejich členů v zahraničí, se udělalo v minulosti hodně. Hlavním cílem této propagace je pomoci nalézt pro naše členy a hlavně naše klienty vhodné partnery pro spolupráci. Pokud však není možné následně získat dostatečné informace na internetu, je tato snaha marná. Stále existuje řada členů, o kterých lze informace získat velmi těžce, nebo vůbec. Bez navázání zahraniční spolupráce, bez toho, že budeme našim klientům schopni pomoci při hledání zahraničních trhů, nelze uvažovat o dalším rozvoji. Není to jednoduchá cesta, ale je naprosto nezbytná a využití internetu je prvním krokem.

Pokud jde o internet stojí asi za zmínku, že se díky ing. J. Naxerovi podařilo dokončit jednání o možném připojení našich členů do této sítě prostřednictvím firmy CESNET. Informace jsou k dispozici na našem webu.

Nyní se zmíním stručně o dalších aktivitách.
V červnu 2002 se uskutečnila další pravidelná porada ředitelů v Plzni. Chtěl bych tímto způsobem poděkovat BIC Plzeň za velmi kvalitní přípravu a zajištění celé akce. Podle informace ing. Švejdy se však opět neuskutečnilo fotbalové utkání. Takže snad tento rok.

Naše společnost se podílí jako člen AIP ČR na jejím programu INOVACE XXI. Pokračují kurzy výchovy k inovačnímu podnikání, kde se připravují odborníci v této oblasti. Za zmínku stojí, že v této souvislosti byla vydána publikace Základy inovačního podnikání (P. Švejda a kol., AIP ČR 2002). Při jednání s MŠMT ČR byla projednána pro členy SVTP ČR možnost využití programu KONTAKT pro navázání dvoustranné zahraniční spolupráce.

Zvláštní zmínku bych chtěl věnovat akci INOVACE 2002, která proběhla koncem minulého roku a nad kterou převzal záštitu premiér české vlády pan Vladimír Špidla. Společnost byla na této akci prezentována v programu sympózia a společně s ITC-VÚK Panenské Břežany rovněž ve výstavní části. Do soutěže o Cenu Inovace roku se však nepřihlásila žádná firma z VTP. Tato skutečnost může vést k otázce, zda u nás nějaké inovační produkty vůbec vznikají. Pokud budeme při vyslovení takové otázky přítomni, lze odpovědět. Vždy však přítomni nebudeme. Bylo by dobré, kdyby zejména ty parky, které získaly státní dotaci na rozvoj, o této aktivitě v budoucnu vážně uvažovaly.

V uplynulém roce se podle plánu uskutečnila čtyři setkání výboru SVTP ČR a tři setkání projektového týmu NS VTP ČR. Sekretariát mimo zajišťování těchto schůzek a řady výše zmíněných aktivit poskytoval zájemcům informace a konzultace v řadě oblastí.

Za důležité považuji rovněž to, že v průběhu minulého roku proběhla jednání s novým prezidentem HK ČR dr. Jaromírem Drábkem. Předběžně jsme se domluvili, že připravíme dohodu o vzájemné spolupráci mezi SVTP ČR a HK ČR v oblasti technologického rozvoje. Na tuto dohodu by mohly navazovat obdobné dohody na regionální úrovni.

Myslím, že lze konstatovat, že hlavní úkoly, uložené minulou valnou hromadou byly splněny. Domnívám se, že bylo uděláno hodně dobré práce a chtěl bych za ni všem členům výboru, pracovníkům sekretariátu a vlastně všem, kteří s námi spolupracovali, upřímně poděkovat. Ne vše se podařilo tak, jak bychom chtěli, ale myslím, že klady převažují.

Na závěr bych se však chtěl ještě zmínit o dvou věcech, které spolu souvisejí. Na minulé valné hromadě jsme konstatovali, že se podařilo obnovit program PARK II. Společně s ing. K. Klusáčkem jsme se podíleli na činnosti rady tohoto programu a v průběhu roku bylo vybráno a následně podpořeno šest projektů. Úmyslně volím spojení vybráno a následně podpořeno, protože k našemu velkému překvapení nebyl přechod od jednoho kroku k druhému vůbec jednoduchý a stálo nemalé úsilí, aby finanční prostředky byly skutečně uvolněny. Pro tento rok však program PARK II přes naši snahu vyhlášen nebyl v důsledku hledání finančních úspor po povodních. Podařilo se pouze zajistit, že nebyl zrušen úplně a probíhající projekty by měly být financovány podle plánu. Je smutné, že i takovou samozřejmost musíme považovat za úspěch. Stát stále podporuje spíše jiné aktivity než je technologický rozvoj – pokud to není součástí investičních pobídek zahraničním investorům. Osobně nemám nic proti pobídkám zahraničním investorům, ale české subjekty by měly mít stejné podmínky. Jistě jste si všimli částek, které dostávají silné zahraniční podniky na zřízení vývojových pracovišť. Jedna taková pobídka odpovídá přibližně ročnímu rozpočtu programu PARK.

Zde se však dostáváme k velmi důležité otázce, jak by měl program PARK vypadat v budoucích letech, zejména s ohledem na náš vstup do EU v květnu příštího roku. Situace se podstatně změní. Budeme moci nejenom využívat dalších významných programů EU, např. strukturálních fondů, ale budeme si muset zvyknout na podstatně složitější proces schvalování žádostí a také na to, že finanční prostředky nebudou poskytovány státem, ale k tomu určenými agenturami, často na regionální úrovni. Pokud jste navštívili např. Itálii, Řecko a další země, víte, že velké inkubátory a vědecké parky, byly vybudovány hlavně při využití dotací ze strukturálních fondů (Cíl 2). Neboli se nám otevírá možnost přípravy velkých projektů, kdy programy centrální vlády budou mít spíše roli iniciační. Z jednání, které jsem měl koncem minulého roku s náměstkem ministra doc. Ing. Z.Vorlíčkem, CSc. a některými zástupci MPO ČR, mám pocit, že vývoj by mohl jít touto cestou. Pro roky 2004 až 2006 byly, mimo Prahy, připraveny Sektorové operační programy (SOP), které definují cíle a způsoby využití strukturálních fondů. Jedná se však opět o centrální programy a jejich přímou vazbu na regiony zatím nevidím. Obávám se tedy, že se můžeme dostat do jistého vakua – malé projekty nebudou, pro velké nebudou připraveny podmínky. Pro nás je velmi důležitý SOP průmysl, jehož znění je na domovských stránkách MPO ČR. Podpora vzniku malých firem a vytváření infrastruktury pro využití výsledků výzkumu a vývoje jsou v programu zmíněny. Implementační agenturou bude pro tento program velmi pravděpodobně Czech Industry. S touto agenturou jsme již navázali první kontakty. Jaká však bude situace po všech reorganizacích, které MPO ČR připravuje, to zatím nevíme.

Nepředpokládám, že zde dnes vymyslíme strategii jak dál. Ale musíme ji mít nejpozději do konce tohoto roku připravenu – spíše dříve, a to předpokládá velmi aktivní a konstruktivní spolupráci většiny členů. Myslím, že toto by mělo být, spolu s akreditací, jedním z hlavních témat příští porady ředitelů, která proběhne v polovině tohoto roku v Olomouci.

Dámy a pánové, ve světě je již všeobecně přijímán názor, že ekonomický rozvoj není myslitelný bez spolupráce výzkumu a vývoje s průmyslem a VTP jsou uznávaným a hlavně ověřeným nástrojem, který pro tuto spolupráci vytváří podmínky. Nehledají se již zdůvodnění proč tomu tak je. Tato diskuse je u konce a pokud jde o VTP hledají se další cesty jejich rozvoje. Předseda Senátu USA pan Al Gore na konferenci IASP v kanadském Quebecu v září minulého roku prohlásil:

„Vědecké parky nemají být pouze o tom, jak vytvořit spolupracující sítě, jak podpořit spolupráci mezi univerzitami a podniky, jak zlepšit ekonomiku apod. Tyto vědecké parky musí být schopny v budoucnu pomoci řešit hlavně problémy, které trápí lidi na celém světě – jak se vzájemně domluvit a jak zlepšit kvalitu života.“

K tomu myslím není co dodat. Snad jen to, že snad někdy uslyšíme podobná slova i z úst našich představitelů.

Děkuji za pozornost.

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...