Usnesení XIII. valné hromady SVTP ČR

Návrhová komise zvolená valnou hromadou ve složení Lakomý, Vašáková, Raba zapsala a předložila valné hromadě toto usnesení.

Usnesení XIII. valné hromady SVTP ČR 20. ledna 2003 v Praze

Valná hromada

I. projednala

a) zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP od XII. valné hromady, konané dne 23. 1. 2002
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2002
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2003

II. Schválila
a) zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XII. valné hromady 23. 1. 2002
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR za rok 2002
c) zprávu revizní komise
d) hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2003
e) návrh rozpočtu na rok 2003 s tím, že nebude ztrátový
f) výši členských příspěvků na rok 2003:
– pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč)
– pro právnické osoby 1000 Kč a úhrada služeb ve výši 2000 Kč
g) odměnu pro sekretariát na rok 2003 ve výši 48.000,- Kč
h) přijetí nových členů SVTP ČR :
– Dr. Josef Alois Tichý, Institut civilizačních chorob Praha (jako fyzickou osobu)
– Podnikatelské a technologické centrum OPS Kadaň (jako právnickou osobu)

III. ocenila
a) činnost sekretariátu SVTP ČR
b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
c) aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů a s organizacemi – SPICE, IASP, EBN, ADT, UKSPA, aj.

IV. uložila
a) výboru SVTP ČR
– zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2003 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

– informovat o průběhu a závěrech XIII. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2003
T: 10. 3. 2003

– koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR
T: průběžně

– projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a její využití pro připravovaný projekt INGO SVTP ČR na období 2003-2005
T: průběžně
– zajistit přípravu a průběh XIV. valné hromady SVTP ČR
T: 21. 1. 2004 v Praze

– zajistit kontrolu plnění podmínek akreditace VTP v ČR
T: průběžně

b) sekretariátu SVTP ČR
– vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2003
T: průběžně

– zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR a komise pro akreditaci VTP v ČR
T: průběžně

– zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně

– dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

– předat výboru SVTP ČR informaci o způsobu řešení nedoplatků členských příspěvků za minulá období
T: do 19.3.2003

c) členům SVTP ČR
– podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR, přípravě a provozování nových VTP
– využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP
– spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2003

Zapsala zvolená návrhová komise ve složení: Lakomý, Vašáková, Raba

Valné hromady se zúčastnilo 16 právnických osob a 11 fyzických osob. Valná hromada byla usnášení schopná a výše uvedené usnesení schválila jednomyslně.

V Praze dne 20.1.2003

Mohlo by se vám líbit...