Informace z regionu a spolupráce ČR s PL

 

1. Informace z regionu

Stěžejní informací je, že regionální podnikatelské inkubátory, podnikatelská centra a VTP Ostrava fungují v rámci svého poslání a předmětu podnikání na velmi vysoké úrovni. Jednotlivé projekty a konkrétní informace z jednotlivých společností jsou na webových stránkách dané společnosti.

2. Informace o VTP Ostrava, a.s.

VTPO disponuje cca 5 500 m2 pronajímatelné plochy. Ve VTPO sídlí nebo má provozovnu 26 firem zaměřených převážně na oblast IT, ale i z oborů jako jsou výzkum a vývoj v oblasti ekologických technologií, elektrotechniky nebo metalurgie. Firmy ve VTPO zaměstnávají celkem zhruba 680 pracovníků, v převažující míře s vysokoškolským vzděláním a stávají se tak významným regionálním hráčem na trhu práce.

V letošním roce se ve spolupráci s vlastníkem budov, statutárním městem Ostrava, podařilo získat dotaci 8,249 mil. Kč z Operačního programu Podnikání a inovace, programu podpory Prosperita, na adaptaci půdního prostoru, v současné době probíhají stavební práce na dalších 175 m2 kancelářských prostor určených především pro inkubátory.

V rámci dalšího rozvoje VTPO je připravována výstavba dalších dvou multifunkčních budov, tj. nových 4 578 m2 kancelářských pronajímatelných prostor. Realizace závisí na získání finančních prostředků z OPPI programu podpory Prosperita. Projekt byl podán s plnou žádostí dne 29.12.2010.

Pro podporu budoucího rozvoje VTPO, zasídlených firem ve VTPO, ale také ostravského regionu jsme v rámci programu Central Europe, Priorita 1 (Facilitating Innovation across Central Europe), oblast 1 (Enhancing Framework Concitions for Innovation) podali žádost a usilujeme tak spolu s partnery z řad vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů z České republiky, Slovenska, Polska a Itálie o získání finančních prostředků na projekt „Interregional synergy for innovation“ (IRSI). Cílem projektu je vybudovat mezinárodní společenství parků a podnikatelských inkubátorů, v rámci kterého dojde k podpoře rozvoje, mobility a vzniku inovačních firem v rámci Evropy. K odstranění překážek rozvoje firem mimo národní území přispěje všeobecný konsensus vstupních kritérií podporovaných firem mezi partnery a semináře o možnostech podnikání a založení firmy v partnerské zemi. Pro snadnější získání finančních prostředků pro nové inovační projekty firem bude vybudována síť Business Angels. Během realizace projektu budou konány další akce: odborné semináře a konference z oblasti IT a energie, kde budou mít firmy možnost prezentovat se i mimo Českou republiku.

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast 7.2.4 Partnersví a sítě byla podána žádost na financování projektu SPolupráce, INovace a NETworking vědecko-technických parků a vysokých škol, v němž je Vědecko-technologický park Ostrava partnerem. Cílem projektu je vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektrou s aplikační sférou. Projekt je zaměřen především na student, kteří budu tvořit novou generaci akademických vědeckovýzkumných pracovníků nebo kteří se budou chtít sami uplatnit ve světě podnikání díky založení inovačních firem nebo spin-off.
Mohlo by se vám líbit...