Celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR v TC a VTP Plzeň

Celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR

Ve dnech 6. – 7. června 2001 se v budově Technologického centra vědeckotechnického parku Plzeň, Teslova 1, uskutečnila tradiční celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Zúčastnili se jí zástupci 18 provozovaných VTP a jednoho připravovaného VTP. Ředitelé zbývajících VTP byli omluveni.

Program úvodního dne – 6. 6. 2002:

13.00 – 15.00 prohlídka VTP

15.30 – 17.30 porada ředitelů VTP v ČR – 1. část:
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v ČR v Brně 25.9.2001 * Národní síť VTP v ČR
* elektronický katalog VTP v ČR
* program PARK
* činnost regionálních skupin SVTP ČR
* účast na INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (3.-6.12.2002)
* mezinárodní spolupráce SVTP ČR

17.30 – 19.00 – ubytování v hotelu Škoda, nám. Českých bratří, Plzeň-Bory

19.00 – 20.00 – prohlídka Plzeňského pivovaru

20.00 – 22.00 – večeře „Na Spilce“, U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň

Pátek 7. 6. 2002:

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
J. Naxera seznámil s historií, současností a perspektivami VTP Plzeň a s úkoly v rámci regionálního rozvoje Plzně. Uvedl základní vztahy k ZČU Plzeň a dalším subjektům vytvářejícím regionální inovační infrastrukturu Plzně a jejího okolí včetně předpokládaných dopadů řešeného projektu BRIS (Bohemian Regional Innovation Strategy), jehož cílem je navrhnout a implementovat inovační strategii pro regiony Praha a Plzeň.

Účastníci porady navštívili inovační firmy Walkerjet a Cad-plan a laboratoře výzkumného centra (NTC) Západočeské univerzity

Porada ředitelů VTP
V úvodu porady předali J. Naxera a P. Švejda osvědčení o akreditaci VTP:
– K. Bořeckému – Podnikatelské a inovační centrum Most
– V. Krupkovi – Business Centre Litvínov, s.r.o.
– K. Kopuletému – Podnikatelský inkubátor Kroměříž, s.r.o.

Z 20 osvědčení o akreditaci zbývá předat toto osvědčení L. Kašákovi – IDOS Praha, s.r.o.
Tajemník SVTP ČR P. Švejda uvedl všechny části programu úvodního dne porady. Po diskuzi k těmto bodům, při seznámení účastníků porady s dopisem P. Komárka, který se ve stejném termínu zúčastnil jednání EBN, přijali účastníci tyto závěry, náměty a doporučení:
– úkoly z porady ředitelů VTP v ČR v Brně 25. 9. 2001 jsou plněny;
– Národní síť VTP v ČR tvoří ke dni porady 20 akreditovaných VTP, 10 dalších provozovaných VTP a 12 připravovaných VTP;
– v elektronickém katalogu VTP v ČR, umístěném na webu SVTP ČR, průběžně aktualizovat informace o jednotlivých VTP, doplnit chybějící informace u VTP uvedených na webu a informace o informace VTP, které dosud nejsou umístěny na webu;
– dosud nebylo rozhodnuto o výběru projektů přihlášených v rámci programu PARK 2;
– regionální skupiny SVTP ČR zahájily svoji činnost – potřeba definovat postavení těchto skupin v rámci regionální inovační infrastruktury a zajistit součinnost všech VTP v jednotlivých regionech a vztahy s krajskými úřady
– potvrzena možnost účasti členů orgánů SVTP ČR na jednáních regionálních skupin dle návrhů a požadavků členů výboru SVTP ČR, kteří odpovídají za činnost regionálních skupin SVTP ČR

doporučena účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (3. – 6. 12. 2002):
* sympozium (9. ročník)
* veletrh invencí a inovací (9. ročník)
* Cena Inovace roku 2002 (7. ročník)

SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
– multilaterální spolupráce – SPICE/ICECE, IASP, EBN
– bilaterální spolupráce – UKSPA, ADT, France Technopoles, VTP v ČLR, VTÖ,VTP na Slovensku

VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty dvoustranné vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT (aktuální informace na www.msmt.cz)

na žádost zástupců VTP v ČR upřesňujeme rozpis služeb, fakturovaných SVTP ČR na rok 2002 ve výši 2.000,- Kč:
– provoz elektronického katalogu VTP v ČR
– příspěvek na časopis Inovační podnikání a transfer technologií
– úhrada části vložného na konference a semináře

……. Prosím o doplnění textu k programu 7. 6. 2002

Neformální diskuse – závěry

informace o jednání s CESNETem ohledně připojení parků na tuto síť – byl navázán kontakt na odpovědnou osobu v této instituci – společně budou upřesněna pravidla, za jakých bude možné případné zájemce napojit na tuto síť

VTP se podílejí na řešení problémů ve stejných sítích pro podporu inovací a technologického transferu (BIC, RKO, IRC, ….) – šance na vyšší využití SVTP a jejího webu jako platformy pro lepší komunikaci. Námět na úpravu webu SVTP – zavést uživatelskou část (na heslo?), která by umožňovala užší komunikaci jednotlivých parků. Úkol: probrat na výboru SVTP.
Širší diskuse na téma jak podpořit vznik VTP obecně.

Další porada ředitelů VTP v ČR v příštím roce se uskuteční v první polovině června 2003 v Olomouci. Termín schválí výbor SVTP ČR 26. 6. 2002.

V Praze dne 19. 6. 2002

Zpracoval: Ing. Pavel Švejda, CSc. – tajemník Společnosti VTP ČR

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...