Celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR v TIC Třeboň

Celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků v ČR

Ve dnech 10. – 11. června 2004 se v Třeboňském inovačním centru, Dukelská 145, 379 82 Třeboň, uskutečnila celostátní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 18 provozovaných VTP v ČR, Úřadu vlády ČR, MPO a další pozvaní hosté. Ředitelé zbývajících VTP byli omluveni. V úvodu se představili jednotliví ředitelé a zástupci VTP v ČR a podali informaci o svých VTP.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 11. 6. 2004 od 9 hodin jednání 56. výboru SVTP ČR.

Program porady:
10. 6. 2004:
14.00 – sraz účastníků v Třeboni, Masarykovo nám., u kašny

14.00 – 15.00 – prohlídka historického středu města Třeboně

15.15 – 15.45 – prohlídka TIC Třeboň

16.00 – 19.00 – porada ředitelů VTP v ČR – 1. část, solární patro TIC:
* kontrola plnění závěrů porady ředitelů VTP v ČR v Olomouci 16. – 17. 6. 2003
* Národní síť VTP v ČR, elektronický katalog VTP v ČR
* 7. etapa akreditace VTP v ČR, předání osvědčení o akreditaci VTP
* účast na INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2004) a v soutěži o Cenu Inovace roku 2004
* mezinárodní spolupráce SVTP ČR

20.00 – večeře a společenský večer v přírodní restauraci Pergola

11. 6. 2004:
9.00 – jednání 56. výboru SVTP ČR

10.00 – 12.00 – porada ředitelů VTP v ČR – 2. část, solární patro TIC
* úkoly VTP při vytváření regionální inovační infrastruktury, podpora zakládání a dalšího rozvoje VTP v ČR
* závěry porady

12.00 – 13.00 – oběd, restaurace Šupinka
– odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka historického středu města Třeboně (náměstí, divadla J. K. Tyla, rybník Svět, zámek)

Prohlídka VTP
Účastníci porady navštívili prostory TIC a inovační firmy umístěné v TIC (ENVI, s.r.o., ENKI, o.p.s., pracoviště ÚEK AV ČR, aj.), jejich charakteristika je umístěna v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR.

Porada ředitelů VTP
Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Olomouci 16. – 17. 6. 2003 poukázal na přetrvávající nedostatek v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP, předložil informace k dalším částem programu úvodního dne. Po následné diskuzi přijali účastníci tyto závěry, náměty a doporučení:

– úkoly z porady ředitelů VTP v ČR v Olomouci 16. – 17. 6. 2003 jsou plněny;

– Národní síť VTP v ČR tvoří k 10. 6. 2004: 24 akreditovaných VTP, 2 další provozované VTP a neupřesněný počet připravovaných VTP; v rámci projektu Národní síť VTP v ČR sledovat a hodnotit počet inovačních firem umístěných ve VTP (nyní cca 150 umístěných inovačních firem) a inovační firmy, které dosáhly inovační zralosti a VTP opustily; informace o těchto inovačních firmách aktualizovat v části „inovační firmy“ databáze Technologický profil ČR (verze 06 v roce 2004);

– předložit informaci o inovačních firmách, které opustily VTP (e-mail: svejda@svtp.cz)
T: 30. 8. 2004
Z: ředitelé VTP v ČR

– v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR, umístěném na webu SVTP ČR, průběžně aktualizovat informace o jednotlivých VTP, doplnit chybějící informace u VTP uvedených na webu a informace o VTP, které dosud nejsou umístěny na webu; priorita: 24 akreditovaných VTP, 2 další provozované VTP

– uskutečněna 7. etapa akreditace VTP v ČR v souladu s podmínkami akreditace
* byla předána osvědčení o akreditaci těchto VTP v ČR – ITC – VÚK Panenské Břežany, RIC Frýdek-Místek, PI Kroměříž, BIC Ostrava, TP Chomutov a TI VUT v Brně;
* předat 2 zbývající osvědčení – Ekotechnologické centrum ČKD, Praha a Vědeckotechnický park VZLÚ Praha na konferenci v Brně
T: 21. 9. 2004
Z: P. Švejda

– ředitelé VTP a zástupci dalších VTP vyplnili tabulku: Vědeckotechnické parky v ČR, údaje k 10. – 11. 6. 2004 v tomto členění:
* VTP; provoz od; počet inovačních firem v inkubátoru; m2 užitné plochy; počet pracovníků v inovačních firmách; počet inovačních firem, které opustily VTP; zájem o prezentaci výsledků VTP a inovačních firem – konference 21. 9. 20004 Brno, INOVACE 2004, 30. 11. – 3. 12. 2004 Praha, Cena Inovace roku 2004; spolupráce se zahraničními partnery; příprava projektu v rámci strukturálních fondů; doporučení pro SVTP ČR; odpovědnost za aktualizaci údajů o VTP na webu SVTP ČR; zpracoval/podpis
– doporučena účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2004, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (30. 11. – 3. 12. 2004):
* sympozium (11. ročník) – „VTP v ČR“ v rámci úvodního plenárního zasedání
* veletrh invencí a inovací (11. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR a jednotlivé VTP
* Cena Inovace roku 2004 (9. ročník) – přihlásit inovační produkty do soutěže (předběžný zájem: BIC Brno, TIC Třeboň)

Účastníkům porady byly předány informace o této akci, přihlášky do soutěže viz ip tt 4/2003 a 2/2004, dále na www.aipcr.cz.

– SVTP ČR řeší od 10/2003 projekt v rámci programu INGO. SVTP ČR spolupracuje v rámci programu INGO s těmito mezinárodními partnery:
* multilaterální spolupráce – SPICE, IASP, EBN
* bilaterální spolupráce – sdružení vědeckotechnických parků v SRN, Francii, Itálii, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Rakousku, Polsku, Slovensku, RF a ČLR

– VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2004;

– podána informace o připravované konferenci „Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě“ dne 21. 9. 2004 v rámci MSV 2004 v Brně, administrativní budova BVV, a.s., sál č. 103

– připravit materiál o činnosti SVTP ČR k 15. výročí jejího založení (použít na konferenci 21. 9. 2004, zahrnout do Technologického profilu ČR, verze 06, část SVTP ČR a umístit tyto údaje na www.svtp.cz)
T: 20. 9. 2004
Z: P. Švejda, J. Lakomý, I. Němečková v součinnosti s řediteli VTP v ČR

* zaslat doporučení (e-mail: svejda@svtp.cz) k přípravě tohoto materiálu
T: 30. 6. 2004
Z: ředitelé VTP v ČR – zpracovat informaci do ip tt 3/2004 o VTP v ČR
T: 30. 8. 2004
Z: P. Švejda

– uskutečnit setkání zástupců VTP, které připravují projekty v rámci strukturálních fondů EU s M. Příhodovou, MPO
T: do 15. 7. 2004
Z: P. Švejda

– připravit návrh projektu „Národní síť vědeckotechnických parků ČR“ v rámci strukturálních fondů EU
T: 21. 9. 2004
Z: P. Švejda

– vystoupení náměstkyně místopředsedy vlády ČR J. B. Sporkové k Národní inovační strategii, přípravě Národní inovační politiky (NIP), vytvoření řídícího výboru NIP a pracovní skupiny; postup přípravy NIP

– vystoupení J. Jasanského, vedoucího oddělení inovací MPO k přípravě strategie inovací v průmyslu
– zkušenosti ADT SRN; jarní konference „olympiáda inovací“ – podpora měst, politická podpora, spolupráce s hospodářskými komorami a dalšími partnery; technologické zaostávání SRN

V průběhu večeře se uskutečnily konzultace k přípravě a provozování VTP v ČR.

V průběhu druhého dne porady se uskutečnila diskuze přítomných ředitelů VTP a zástupců dalších VTP v ČR k významu, poslání a postavení SVTP ČR a ke způsobu plnění jejích úkolů s těmito doporučeními a závěry:

– regionální skupiny SVTP ČR zahájily svoji činnost – potřeba upřesnit postavení těchto skupin v rámci vytvářené regionální inovační infrastruktury a zajistit součinnost všech VTP v jednotlivých regionech, vztahy s krajskými úřady a dalšími partnery, zejména HK, RPIC a pracovišti VaV

– připravit prezentaci SVTP ČR v rámci Business Cetra na MSV 2004 v Brně
T: 20. – 24. 9. 2003
Z: P. Švejda, J. Chaloupka v součinnosti s řediteli VTP

– účastníci porady vzali na vědomí informaci o tom, že AIP ČR umístila na své domovské stránce www.aipcr.cz dvě téma v rámci diskusního fóra:
* Národní inovační politika
* Pracovní týmy k inovačnímu podnikání v krajích a o možnosti využít tato fóra k předkládáním námětů, připomínek, dotazů, aj. a informaci o zastoupení AIP ČR v RRA (ve 13 krajích ČR kromě Prahy)

SVTP ČR sdružuje všechny typy VTP v ČR – dbát na důsledné plnění cílů společnosti a prosazování podmínek pro přípravu a provoz VTP v rámci stávajících a budoucích tuzemských a zahraničních programů včetně strukturálních fondů EU.

Další porada ředitelů VTP v ČR v příštím roce se uskuteční v souladu s návrhem M. Rostášové v Rajeckých Teplicích u Žiliny, SR ve dnech 9. – 10. 6. 2005.

V Praze dne 15. 6. 2004
Zpracoval: Pavel Švejda
prezident Společnosti VTP ČR

Mohlo by se vám líbit...