Mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků v AUC Nové Hrady

Ve dnech 7 – 8. června 2007 se v AUC Nové Hrady uskutečnila mezinárodní porada ředitelů vědeckotechnických parků (dále VTP).

Poradu řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Zúčastnili se jí zástupci 15 provozovaných VTP v ČR, CzechInvestu, MŠMT, Generálního konzulátu Drážďany, Města Nové Hrady, VŠE v Praze a Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání. Porady se zúčastnilo celkem 26 osob.

V průběhu porady se uskutečnilo dne 8. 6. 2007 od 8 hodin jednání 69. výboru SVTP ČR.

Program porady:

7. 6. 2007, čtvrtek
13:00 – Sraz účastníků na Zámku 136, ubytování
13.30 – prohlídka AUC Nové Hrady

15.00 – 18.00 Porada ředitelů – 1. část řídí ing. Pavel Švejda, CSc. FEng.
– kontrola plnění závěrů porady ředitelů v Brně, 2006
– národní síť VTP v ČR, elektronický katalog
– příprava 9. etapy akreditace VTP v ČR

19:00 – Společenský večer s překvapením v sále AUC

8. 6. 2007, pátek

8.00 – Výbor SVTP ČR a projektový tým NS VTP v ČR

10.00 – Porada ředitelů – 2. část, se závěry; sál AUC
– informace o projektech VTP v rámci programu PROSPERITA, příprava na období 2007-2013
– účast VTP v rámci inovační infrastruktury, mezinárodní spolupráce SVTP ČR
– INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 4. – 7. 12. 2007; prezentace SVTP ČR, VTP a inovačních firem umístěných ve VTP; přihlášky do 12. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2007

12.00 – oběd, Rezidence Nové Hrady
– odjezd účastníků

K jednotlivým částem programu:

Prohlídka VTP
Ředitel AUC Nové Hrady D. Štys seznámil v úvodu účastníky porady s cíli, zaměřením činnosti a aktuálními úkoly tohoto akreditovaného VTP, informoval o jeho úlohách v rámci inovační infrastruktury Jihočeského kraje, sousedních euroregionů, o spolupráci v rámci ČR a o mezinárodní spolupráci tohoto VTP. Soustředil se na vymezení úkolů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, naplnění inkubační funkce VTP, formy transferu technologií, funkci Centra biologických technologií, přípravu letní školy pro střední a vysoké školy, zkušenosti ze spolupráce s pracovišti VaV (Jihočeská univerzita, Ústavy AV ČR, výzkumné ústavy, zahraniční partneři) a výsledky činnosti včetně inovačních produktů (akvarijní ryby a krmivo pro ně, biologické inženýrství, aj.). 

Na tento výklad navazovala prohlídka jednotlivých pracovišť AUC Nové Hrady spojená s diskuzí účastníků porady s představiteli AUC a inovačních firem umístěných v tomto VTP.

Porada ředitelů VTP
Účastníky porady přivítal starosta N. Hradů Vladimír Hokr. Ocenil, že se v jeho městě koná tato významná akce.

Prezident SVTP ČR P. Švejda ke kontrole plnění závěrů poslední porady v Brně 8. – 9. 6. 2006 konstatoval, že většina dohodnutých úkolů byla splněna. Zejména byla vydána publikace Vědeckotechnické parky v ČR, prezentovaná na úspěšném semináři v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze dne 13. 11. 2006.

Současně poukázal na přetrvávající nedostatky v aktualizaci údajů o VTP a inovačních firmách v nich umístěných v rámci elektronického katalogu VTP. Poukázal na nedodržování základní terminologie vědeckotechnických parků v ČR. Základní typy – vědecký park (centrum), technologický park, podnikatelské a inovační centrum.

Zástupci CzechInvestu K. Hanušová a J. Branda podali informace (více na www.czechinvest.org) o připravovaném programu PROSPERITA na období 2007 – 2013 s tím, že SVTP ČR bude i nadále partnerem CzechInvestu v tomto programu. Podmínky spolupráce budou dohodnuty v následujícím období. Předpokládá se, že program bude vyhlášen v říjnu 2007. K jejich vystoupení byly podány informace o připravovaném velkém projektu VTP ČVUT a setkání zpracovatelů projektů VTP na podzim 2007.

P. Švejda informoval o stávajícím stavu Národní sítě VTP v ČR (údaje o akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP, které tvoří tuto síť, jsou na www.svtp.cz) a elektronickém katalogu VTP SVTP ČR včetně nutnosti aktualizovat údaje o jednotlivých VTP v tomto katalogu.

Mimořádná pozornost byla dále věnována přípravě 9. etapy akreditace VTP v ČR. V souvislosti s ním a s vytvořením podmínek pro mezinárodní spolupráci SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných, připravila SVTP ČR informační materiály SVTP ČR v nákladu 1500 výtisků (obsahují základní údaje o Společnosti a tři vložené listy – základní informace AJ, kritéria pro akreditaci VTP Č/AJ a informace o vývoji počtu VTP v letech 1990 – 2007 s předpokladem na rok 2008 Č/AJ). Tyto materiály si převzali účastníci porady, jsou k dispozici v sekretariátu SVTP ČR. Po diskuzi bylo dohodnuto stávající kritéria pro akreditaci VTP v navržené struktuře. Podkladem k akreditaci budou údaje o VTP dle stavu k 31. 12. 2007 umístěné v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR. Rozhodnutí o akreditaci budou předána na XVIII. Valné hromadě SVTP ČR 6. 2. 2008.
Připravit cíle příhraniční spolupráce VTP s SVTP v SRN, Polsku, Slovensku a Rakousku a projednat je s VOEÚ našich ZÚ v těchto zemích 29. 6. 2007.

Zajistit účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v jednotlivých částech INOVACE 2007, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (4. – 7. 12. 2007):
* sympozium (14. ročník) – v rámci Diskusního fóra 6. 12. 2007 prezentovat VTP
* veletrh invencí a inovací (14. ročník) – prezentovat Národní síť VTP v ČR, jednotlivé VTP a inovační firmy v nich umístěné včetně inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti a opustily VTP
* Cena Inovace roku 2007 (12. ročník) – přihlásit inovační produkty inovačních firem do soutěže (podmínky viz www.aipcr.cz); očekává se podání 4 přihlášek

Prezentovat VTP v rámci odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, zahrnout je do připravované regionální inovační infrastruktury.

VTP v ČR se mohou přihlásit svými projekty do programu dvoustranné vědeckotechnické spolupráce KONTAKT, vyhlašovanému MŠMT; předány informační materiály KONTAKT 2007;

V průběhu druhého dne porady se uskutečnilo jednání 69. výboru SVTP ČR. Zápis je umístěn na www.svtp.cz.

Po ukončení jednání se uskutečnilo neformální setkání hostů v restauraci hotelu Rezidence. Mezinárodní porada ředitelů VTP byla hodnocena jako velmi úspěšná, byly projednány otázky zakládání, dalšího rozvoje a forem podpory VTP v ČR včetně spolupráce se slovenskými partnery. Přizvaní zástupci připravovaných VTP ocenili možnost seznámit se s dosavadními zkušenostmi v této oblasti.

Galerie fotografií z této porady ředitelů: 

Další porada ředitelů VTP se uskuteční ve Zlíně ve dnech 5. – 6. června 2008.

V Praze dne 25. 6. 2007

Zpracovali: Pavel Švejda
Iveta Němečková

Mohlo by se vám líbit...