66. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 66. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 27. 9. 2006 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Chaloupka, J. Klementová, J. Lakomý, H. Nováková, M. Press
Omluveni: J. Barabáš, K. Bořecký, P. Janák, H. Štoselová, J. Thurnvaldová
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 65. výboru 9. 6. 2006
2. Informace z regionů – činnost regionálních skupin SVTP ČR
3. Účast SVTP ČR na MSV 2006, Brno, 18. – 22. 9. 2006
4. Příprava semináře „VTP v ČR a ve světě“, 13. 11. 2006
5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 5. – 8. 12. 2006
6. Projekty VTP v rámci OPPP 2004 – 2006
7. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
8. Různé
– návrh kooptace členů výboru SVTP ČR

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– workshopu v ČLR se nezúčastnila J. Thurnvaldová (neuvolněna z pracoviště) ani J. Chaloupka (věkové důvody)

k bodu 2
– informace z regionů postupně přednesli H. Nováková, M. Press, J. Klementová, J. Chaloupka, J. Lakomý, P. Švejda; písemné podklady zaslali K. Bořecký, J. Barabáš
– umístit tyto informace na www.svtp.cz
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR v součinnosti s J. Lakomým

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci J. Chaloupky o účasti SVTP ČR na MSV 2006 v Brně; J. Chaloupka předal písemnou dokumentaci „Návštěvy na stánku SVTP ČR“

– připravit článek do ip tt 4/2006 „Účast SVTP ČR na MSV 2006“
T: 25. 10. 2006
Z: J. Chaloupka

k bodu 4
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o připravovaném semináři „VTP v ČR a ve světě“, 13. 11. 2006 v Rytířském sále Valdštejnského paláce
* seminář je připravován společně s Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR
* odsouhlasen návrh programu semináře, ve kterém bude po zahájení předsedou výboru M. Balabánem informovat o postavení, činnostech a úkolech SVTP ČR P. Švejda; bude prezentována činnost těchto vybraných VTP: TIC ČVUT, VTP Plzeň, BIC Ostrava (rozsah prezentací cca 10 minut)

– zaslat I. Němečkové (nemeckova@aipcr.cz) mailové adresy doporučených účastníků semináře (seminář je koncipován jako setkání s odbornou veřejností, kde mezi pozvanými budou zejména zástupci provozovaných a připravovaných VTP, partnerů SVTP ČR na celostátní úrovni a partnerů VTP v ČR v regionech dle působnosti regionálních skupin SVTP ČR)
T: 20. 10. 2006
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 5
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o účasti SVTP ČR na INOVACE 2006, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, 5. – 8. 12. 2006
– pozvánka s programem a přihláškou budou uveřejněny na webu AIP ČR do 18. 10. 2006
– předpokládaná účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných:
* v rámci diskuse 5. – 7. 12. 2006
* ve výstavní části ve dnech 5. – 8. 12. 2006
* přihláškami inovačních produktů v rámci 11. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2006
T: dle harmonogramu INOVACE 2006
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 6
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o připravovaných projektech VTP v rámci programu PROSPERITA; informaci o realizovaných a připravovaných projektech umístit v publikaci „VTP v ČR“

k bodu 7
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy, řešitele projektu INGO SVTP ČR (LA 200) o postupu plnění tohoto projektu
– zaslat informaci (svejda@svtp.cz) o dosavadním plnění úkolů bilaterální a multilaterální spolupráce SVTP ČR dle schválené zodpovědnosti členů výboru
T: 16. 10. 2006
Z: členové výboru SVTP ČR zodpovědní za jednotlivé části LA 200

k bodu 8
– výbor SVTP ČR schválil členství Technologického inovačního centra s.r.o. ve SVTP ČR s tím, že zástupcem organizace ve SVTP ČR bude ing. Petr Konečný;

– výbor SVTP ČR schválil kalendář SVTP ČR na rok 2007 (příloha)
* umístit jej na web SVTP ČR
T: 13. 10. 2006
Z: J. Lakomý

– P. Švejda informoval o vydání informačního materiálu Technologický profil ČR, o Systému inovačního podnikání v ČR (česky, anglicky)

– další, 67. výbor SVTP ČR se uskuteční 13. 12. 2006 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 30. 11. 2006)
Z: P. Švejda

V Praze dne 10. 10. 2006

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...