Usnesení XV. valné hromady SVTP ČR 19. ledna 2005 v Praze.

Usnesení XV. valné hromady SVTP ČR 19. ledna 2005 v Praze.

Valná hromada

I. projednala

a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIV. valné hromady, konané dne 21. 1. 2004
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2004
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2005

II. Schválila

a) zprávu o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIV. valné hromady 21. 1. 2004
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2004
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, návrh rozpočtu a kalendář SVTP ČR na rok 2005
e) uvolnění Márie Vašákové z funkce členky revizní komise SVTP ČR a ukončení jejího členství v SVTP ČR
f) Alexandera Kratochvíla do funkce člena revizní komise SVTP ČR
g) výši členských příspěvků na rok 2005:
* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč)
* pro právnické osoby 3000 Kč
h) ukončení členství fyzických osob, které neuhradily členské příspěvky za uplynulá období k 31. 1. 2005

III. ocenila

a) činnost sekretariátu SVTP ČR
b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
c) aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů – SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR a s mezinárodními organizacemi VTP – SPICE, IASP a EBN.

IV. uložila

a) výboru SVTP ČR
* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2005 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

* informovat o průběhu a závěrech XV. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2005
T: 7. 2. 2005

* koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR
T: průběžně

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a její využití při plnění projektu INGO SVTP ČR v období do 31. 12. 2006 a při přípravě nových projektů SVTP ČR
T: průběžně

* vytvářet podmínky pro přípravu projektů VTP v rámci OPPP, zejména programu PROSPERITA
T: průběžně

* vydat publikaci k 15. výročí SVTP ČR „Vědeckotechnické parky v ČR“
T: 09/2005
* k 15. výročí SVTP ČR uspořádat sekci „Vědeckotechnické parky v ČR a ve světě“ v rámci INOVACE 2005, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR
T: 1. 12. 2005

* zajistit přípravu a průběh XVI. valné hromady SVTP ČR
T: 8. 2. 2006 v Praze

* zajišťovat kontrolu plnění podmínek 7. etapy akreditace VTP v ČR, připravit podmínky 8. etapy akreditace dle stavu k 31. 12. 2005 s platností od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 s využitím zahraničních zkušeností SVTP ČR
T: průběžně

b) sekretariátu SVTP ČR
* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2005
T: průběžně

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, člena projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

* zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně

* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

* zaurgovat fyzické osoby, které neuhradily členské příspěvky za uplynulá období a upozornit je, že jejich členství bude ukončeno k 31. 1. 2005
T: 25. 1. 2005

c) členům SVTP ČR
* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR, přípravě a provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci
* využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP, zejména část elektronický katalog VTP SVTP ČR
* spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2005

Mohlo by se vám líbit...