Závěry z jednání XXV. valné hromady SVTP ČR, z.s.

 

V souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických parků ČR  se uskutečnila, ve středu 11. února 2015 od 10.00 hodin v zasedacím sále č. 418, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1, XXV. valná hromada SVTP ČR. Valnou hromadu moderoval Jaroslav Lakomý.

V dopolední, veřejné části valné hromady, 

prezident SVTP ČR Pavel Švejda přednesl úvodní příspěvek na téma

–  Národní síť VTP v ČR; 25 let SVTP ČR;12. etapa akreditace; projekt SPINNET

   Více na  Švejda

V dalším příspěvku vystoupil Tomáš Novotný, náměstek ministra, MPO. Zhodnotil v něm minulé programové období a upozornil na problémy spojené s dokončováním stávajících projektů. Nastínil rovněž  možnosti v novém programovém období s odkazem na podrobnější informace v následujících příspěvcích.

 

Následovalo vystoupení Petra Koláře –  CzechInvest na téma

Výsledky dosažené v rámci programu Prosperita OPPI

Více na Kolář

 

Po něm  vystoupil  Petr Porák,  – Ministerstvo průmyslu a obchodu

– Podpora VTP v rámci programovacího období 2014 – 2020

 Více na Porák

 

Dopolední část programu valné hromady ukončila diskuse.       

 

Odpolední, neveřejná část valné hromady, byla zahájena volbou návrhové komise.

Následovala Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XXIV. valné hromady 12. 2. 2014 Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2014.

 Obě zprávy přednesl Pavel Švejda.

 

Pavel Habarta, předseda revizní komise SVTP ČR, přednesl Zprávu revizní komise SVTP ČR za uplynulé období.

V následující části programu přednesl Pavel Švejda návrh úpravy  stanov SVTP ČR od roku 2015 a představil Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2015 a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2015

Proběhla diskuse k předneseným tématům. Po jejím skončení přednesla předsedkyně návrhové komise Jana Klementová návrh usnesení XXV. valné hromady SVTP ČR. Všemi hlasy přítomných členů SVTP ČR byl návrh usnesení  schválen.

 

Celé usnesení najdete na SVTP – VH 110215_usnesení

 

Hlavní úkoly najdete na Hlavní úkoly SVTP ČR na rok 2015

 

Galerie z jednání XXV. valné hromady SVTP ČR.

Jaroslav Lakomý

Řešitel projektu za zadavatele a administrátor blogu

Mohlo by se vám líbit...