Usnesení XVIII. valné hromady SVTP ČR 6. února 2008 v Praze

Usnesení XVIII. valné hromady SVTP ČR 6. února 2008 v Praze

Valná hromada

I. projednala

a) zprávu výboru o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVII. valné hromady, konané dne 26. 2. 2007
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2007
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, kalendář a rozpočet SVTP ČR na rok 2008

II. zvolila

prezidenta SVTP ČR: Pavel Švejda
viceprezidenta SVTP ČR: Jaroslav Lakomý
členy výboru SVTP ČR: Martin Dittrich, Josef Hassman, Jiří Herinek, Vít Hřiba, P. Janák, Jana Klementová, Jaroslav Lakomý, Roman Michalec, Helena Nováková, Milan Press, Daniela Sobieská, Pavel Švejda
členy revizní komise SVTP ČR: Josef Vaner, Václav Jerman, Alexander Kratochvíl

III. schválila

a) zprávu o činnosti SVTP ČR za období 2004 – 2007 a o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XVII. valné hromady 26. 2. 2007
b) zprávu o hospodaření SVTP ČR v roce 2007
c) zprávu revizní komise SVTP ČR
d) hlavní úkoly, návrh rozpočtu a kalendář SVTP ČR na rok 2008
e) výši členských příspěvků na rok 2008:
* pro fyzické osoby 300 Kč (pro členy starší 60 let 150 Kč, členové nad 70 let neplatí členské příspěvky)
* pro právnické osoby 3 000 Kč
f) přijetí nového člena:
* právnická osoba: SwissCzech Technology Transfer
g) delegované zástupce SVTP ČR do AIP ČR: Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý, Milan Press

IV. doporučuje

a) výboru v průběhu volebního období dořešit kooptaci nových členů výboru SVTP ČR na základě poznatků získaných při návštěvě představitelů SVTP ČR v jednotlivých NUTS II a krajích

V. ocenila

a) činnost sekretariátu SVTP ČR
b) činnost delegovaných zástupců v AIP ČR
c) aktivitu SVTP ČR s mezinárodními partnery SVTP ČR v zemích uvedených ve zprávě o plnění hlavních úkolů – SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace a ČLR a s mezinárodními organizacemi VTP – SPICE, IASP a EBN
d) součinnost s MPO a CzechInvest v rámci programů PROSPERITA I a PROSPERITA II

VI. uložila

a) výboru SVTP ČR
* zajistit plnění hlavních úkolů v roce 2008 v souladu se schváleným rozpočtem
T: průběžně

* informovat o průběhu a závěrech XVIII. valné hromady v 1. čísle časopisu Inovační podnikání a transfer technologií v roce 2008
T: 26. 2. 2008

* koordinovat činnost regionálních sekcí SVTP ČR a aktivní účast zástupců SVTP ČR v odborných týmech k inovačnímu podnikání v krajích
T: průběžně

* projednávat náměty na další zkvalitňování domovské stránky SVTP ČR (www.svtp.cz) a její využití při plnění projektu INGO SVTP ČR v období do 31. 12. 2010 a při přípravě nových projektů SVTP ČR
T: průběžně

* ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářet podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci OPPI, zejména programů PROSPERITA II, v období 2007 – 2013
T: průběžně

* zajistit přípravu a průběh XIX. valné hromady SVTP ČR
T: 11. 2. 2009 v Praze

* zajišťovat kontrolu plnění podmínek 9. etapy akreditace VTP v ČR s platností na období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009
T: průběžně

* zajistit činnost delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

* připravit k vydání česko-anglickou publikaci Vědeckotechnické parky v ČR
T: 31. 12. 2008

b) sekretariátu SVTP ČR
* vytvářet podmínky pro plnění úkolů SVTP ČR v roce 2008
T: průběžně

* zajišťovat podmínky pro činnost výboru SVTP ČR, projektového týmu NS VTP v ČR, komise pro akreditaci VTP v ČR a činnost zástupce SVTP ČR, člena projektového týmu Technologický profil ČR a delegovaných zástupců SVTP ČR v AIP ČR
T: průběžně

* zajišťovat aktualizaci domovské stránky SVTP ČR
T: průběžně

* dbát na úhradu členských příspěvků právnických a fyzických osob v souladu s článkem 9 stanov SVTP ČR
T: průběžně

c) členům SVTP ČR
* podílet se na dalším zkvalitňování národní sítě VTP v ČR včetně využívání sítě CESNET, na přípravě a provozování nových VTP a jejich mezinárodní spolupráci
* využívat domovskou stránku SVTP ČR; doplňovat průběžně aktuální informace o jednotlivých VTP, zejména část elektronický katalog VTP SVTP ČR
* spolupracovat na plnění úkolů SVTP ČR v roce 2008

Mohlo by se vám líbit...