25. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“

Zápis z 25. jednání projektového týmu „Národní síť VTP v ČR“,konaného dne 17. 3. 2009 v kanceláři 336, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Lakomý, P. Janák
Omluveni: V. Hřiba
Přizvána: I. Němečková

Program jednání
1. Kontrola plnění závěrů 24. jednání projektového týmu 9. 12. 2008
2. Aktuální stav Národní sítě VTP v ČR
3. Závazné a monitorovací ukazatele NS VTP v ČR
4. Různé

Jednání řídil vedoucí projektového týmu P. Švejda.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– závěry projektového týmu jsou splněny nebo průběžně plněny; je posuzováno plnění kritérií pro zařazování nových VTP do NS VTP v ČR

k bodu 2
– NS VTP v ČR tvoří k 17. 3. 2009:
* 26 akreditovaných VTP (z toho 1 VTP v SR – VTP Žilina; řešeny důsledky ukončení činnosti RIC Frýdek-Místek k 31. 12. 2008 – zástupci tohoto subjektu budou pozváni na mezinárodní poradu ředitelů VTP ve dnech 11.-12.6.2009); na XIX. VH SVTP ČR předána akreditace VTP a CTT při UTB ve Zlíně
* 17 dalších provozovaných
* 32 připravovaných projektů VTP v rámci programu PROSPERITA II
* konzultována příprava řady nových VTP (v rámci dalších výzev OP Prosperita II)

– VTP, které splní kritéria pro akreditaci, budou postupně akreditovány na základě písemné žádosti VTP a na základě informací o těchto VTP umístěných na www.svtp.cz, část Elektronický katalog (z jednání výboru SVTP ČR 17. 3. 2009 vyplývá, že v tomto období není žádný akreditovatelný VTP

k bodu 3 – PT zhodnotil uplatňovaná akreditační kritéria s doporučením akreditační komisi ponechat tato kritéria pro probíhající 9. etapu a připravovanou 10. etapu s tím, že budou v rámci plnění inkubační funkce posuzovány předměty činnosti inovačních firem ve VTP

– závazné a monitorovací ukazatele NS VTP v ČR budou pro další období použity shodně s ukazateli uvedenými v publikaci „Vědeckotechnické parky v ČR“, 2008 s doplněním o technicko ekonomické hodnocení výsledků činnosti inovačních firem, které dosáhly inovační zralosti, opustily VTP a rozvíjejí svoji činnost mimo VTP (zejména výkony, počet pracovníků, průmyslově právní ochrana, inovační řády realizovaných inovačních produktů)

k bodu 4
– vytisknout (Č, A) nový vložený list do INFO SVTP ČR „Vývoj počtu VTP v ČR“ s uvedením let 2008 a 2009

– NS VTP v ČR byla prezentována na veletrhu Z-2009 v Lipsku (24. – 27. 2. 2009); bude prezentována na dalších vybraných oficiálních účastech ČR v zahraničí garantovaných MPO (na těchto akcích bude používána publikace VTP v ČR, 2008)

– další, 26. jednání projektového týmu NS VTP v ČR se uskuteční 12. 6. 2009 v rámci mezinárodní porady ředitelů v ÚJV Řež
Z: P. Švejda

V Praze dne 20. 3. 2009
Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...