47. jednání výboru SVTP ČR

Zápis z jednání  47. výboru SVTP ČR

Dne 26.6.2002 se ukutečnila schůze výboru SVTP ČR v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Komárek, J. Naxera, P. Švejda, J. Lakomý
Omluveni: K. Bořecký, J. Chaloupka, P. Janák, K. Klusáček, J. Kunčický
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 46. výboru SVTP ČR dne 20. 3. 2002
2. Závěry celostátní porady ředitelů VTP v ČR v Plzni, 6. – 7. 6. 2002
3. Informace z regionů
4. Informace o projektu BRIS
5. Účast SVTP ČR na INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 3.-6.12.2002
6. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry:

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP v ČR
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR
– předat zbývající osvědčení o akreditaci VTP firmě IDOS Praha, spol. s r.o.
T: do 2. 10. 2002
Z: P. Komárek, P. Švejda
– v součinnosti s MPO připravit návrh umístění informací o schválených projektech VTP v rámci programu PARK II na web SVTP ČR s uvedením informací o nabízených službách těchto VTP
T: 2. 10. 2002
Z: P. Komárek

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o přípravě, průběhu a závěrech celostátní porady ředitelů VTP v ČR s těmito závěry:
– porada proběhla na vysoké úrovni, oceněna úloha VTP Plzeň při jejím zajištění
– umístit informaci na web SVTP ČR
T: 2. 7. 2002
Z: J. Naxera, J. Lakomý

k bodu 3
– informace z regionů postupně předložili J. Naxera, J. Lakomý, P. Komárek, P. Švejda s těmito nejdůležitějšími závěry:
– kladné hodnocení výsledků celostátní porady ředitelů VTP v ČR
– oceněna úloha města Plzně při vkládání pozemků a objektů do rozvojových projektů
– prosazovat regionální aspekty VTP v rámci PRK
– zvýšená úloha investic do strategických služeb (projekty s vyšší přidanou hodnotou)
– setkání Jihočeské hospodářské komory s partnery v Horním Rakousku a Dolním Bavorsku v Linci dne 17. 6. 2002 potvrdilo nezbytnost mezinárodní spolupráci při vytváření regionální inovační infrastruktury a úlohu VTP v ní
– připravit workshop k přípravě VTP jižní Čechy v Českých Budějovicích (potvrzena součinnost výboru SVTP ČR)
T: říjen 2002
Z: J. Lakomý
– v návaznosti na tento workshop připravit česko-rakouský seminář
– příprava Vědeckého parku Praha dle zkušeností švédského univerzitního města Lund
– příprava jednání s ředitelem RRA střední Čechy k vytváření středočeské inovační infrastruktury a úlohy ITC-VÚK Panenské Břežany v ní
– odsouhlasen projekt CBC Phare – malé projekty na podporu spolupráce jižní Moravy s technologickými centry Rakouska – příprava prezentace inovačního podnikání pod záštitou AIP ČR na 44. MSV v Brně 16. – 20. 9. 2002 s představením úkolů SVTP ČR
– probíhá příprava VTP v Kadani a v Jirkově
– příprava sekce Vědeckotechnické parky v rámci sympoziální části INOVACE 2002, Most 5. 12. 2002

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace o projektu BRIS, aktuální informace jsou umístěny na www.bris.cz
– umístit informaci o projektu BRIS s odkazem na výše uvedený web na domovskou stránku SVTP ČR
T: 2. 7. 2002
Z: J. Lakomý

k bodu 5
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o přípravě INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR:
– 9. mezinárodní sympozium (3. – 6. 12. 2002)
dne 3. 12.
– 10.00 – 15.30 – úvodní plenární sekce
– 16.00 – 17.30 – vernisáž výstavy a její prohlídka
– 18.00 – 20.00 – setkání účastníků INOVACE 2002 (Klub techniků)
dne 4. 12.
– 9.00 – 16.00 – mezinárodní spolupráce ve VaV a inovacích
– 14.00 – 17.00 – Technologie životního prostředí

dne 5. 12.
– 9.00 – 13.00 – CEERDA Eureka
– 10.00 – 14.00 – Vědeckotechnické parky v rámci SEI (Most)
– 10.00 – 16.00 – 3. setkání inovačních firem SRN, SR, ČR a dalších zemí
dne 6. 12.
– 10.00 – 11.00 – závěry INOVACE 2002
– 11.00 – 12.00 – vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2002
– 13.00 – 15.00 – jednání orgánů AIP ČR

– 9. mezinárodní veletrh invencí a inovací (3. – 6. 12. 2002) platí struktura výstavních sekcí uveřejněná v písemné informaci INOVACE 2002
Výstavní část se uskuteční v přízemí a 4 NP budovy ČSVTS.

– 7. ročník Ceny Inovace roku 2002 platí informace uveřejněná v písemné informaci INOVACE 2002

– vyplnit Anketu INOVACE 2002 (je přiložena v ip tt 2/2002) a zaslat ji AIP ČR, Novotného lávka 5, Praha 1
T: 12. 7. 2002
Z: členové výboru SVTP ČR

– zaslat náměty k programu sympoziální a výstavní části a potvrdit návrh svojí účasti na INOVACE 2002 (e-mail: svejda@svtp.cz)
T: 15. 8. 2002
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 6
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci řešitele projektu INGO SVTP ČR P. Švejdy s těmito závěry:
– lektronické propojení národní sítě VTP v ČR se zahraničními partnery řeší projektový tým Národní síť VTP v ČR – úkoly jsou zajišťovány v souladu s cíli projektu
– součinnost se SPICE/ICECE je zajišťována dle projektu; příprava jednání SPICE na sekci Vědeckotechnické parky v Mostu 5. 12. 2002
Z: K. Bořecký
– součinnost s IASP je zajišťována dle projektu (účast J. Naxery na jednání v Tallinnu 9.-11.6. 2002, příprava účasti P. Komárka na jednání v Quebec)
– součinnost s EBN je zajišťována dle projektu (P. Komárek členem výboru EBN)

k zajištění bilaterální spolupráce s UKSPA:
– pozvat zástupce UKSPA na INOVACE 2002
– zúčastnit se vybraného jednání UKSPA v 2. pololetí 2002 (informace o národní síti VTP v ČR, příprava semináře „Strukturální fondy“ v roce 2002)
Z: J. Naxera

k zajištění bilaterální spolupráce s ADT:
– delegování K. Bořeckého schváleno na 45. výboru SVTP ČR

k zajištění bilaterální spolupráce s France Technopoles:
– úkoly uvedené v projektu projednat ve smíšené francouzsko-české komisi pro vědeckotechnickou spolupráci
– projednat se Stálou misí ČR v Ženevě aktuální úkoly v rámci součinnosti s CERN na období 2003 – 2005
Z: P. Švejda

k zajištění bilaterální spolupráce s VTP v ČLR:
– k účasti na workshopu v Shanghaji (14. – 28. 10. 2002) přihlášeni P. Romaniak a V. Hřiba
– součinnost s Radou velvyslanectví ČLR v ČR a při přijetí delegace ČLR v ČR 4. – 8. 7. 2002, prezentace úspěšných inovačních produktů ČR v ČLR a umístění inovačních firem z ČLR ve VTP v ČR
Z: P. Švejda, J. Chaloupka

k zajištění bilaterální spolupráce s VTÖ v Rakousku:
– účast na vybrané konferenci VTÖ a pozvání zástupců VTÖ na seminář k přípravě VTP jižní Čechy
T: 4. čtvrtletí 2002
Z: J. Chaloupka, J. Lakomý

k zajištění bilaterální spolupráce s VTP na Slovensku:
– zajištění dvoustranných konzultací včetně informací mezivládní komisi pro vědeckotechnickou spolupráci SR a ČR, příprava prezentace obou společností na konferenci k programu PARK v Českém centru Bratislava (záštita velvyslanec ČR v SR, účast ministrů školství obou zemí)
T: listopad 2002
Z: P. Švejda

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci J. Naxery z účasti na konferenci IASP v Tallinnu (zahájení prezident Estonska, účast primátora, rektora a dalších významných osobností; SPICE meeting)
– připravit informaci o této konferenci do ip tt 3/2002
T: 28. 8. 2002
Z: J. Naxera

– výbor SVTP ČR schválil účast SVTP ČR v projektu ESPIC (vstupní poplatek do projektu 300 EUR – doklad bude zaslán)
T: průběžně
Z: P. Švejda, J. Naxera. J. Lakomý

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Komárka o konferenci EBN na Sardinii 5. – 7. 6. 2002 (vazby na EK, kladné hodnocení setkání na Madeiře, smlouva mezi EK a EBN o použití loga EC BIC)

k bodu 7
– další, 48. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 2. října 2002 od 10 hodin na Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 23. 9. 2002)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 27. 6. 2002

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...