48. jednání výboru SVTP ČR

Zápis z jednání  48. výboru SVTP ČR

Dne 2.10.2002 se uskutečnila schůze výboru SVTP ČR v zasedací místnosti č. 418, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Komárek, J. Naxera, P. Švejda, V. Hřiba, P. Janák, J. Kunčický, J. Lakomý
Omluveni: K. Bořecký, J. Chaloupka, K. Klusáček
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 47. výboru SVTP ČR dne 26. 6. 2002
2. Elektronický katalog VTP v ČR
3. Informace z regionů
4. Mezinárodní spolupráce SVTP ČR
5. Zajištění účasti SVTP ČR na INOVACE 2002, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 3.- 6. 12. 2002
6. Termíny jednání orgánů SVTP ČR v roce 2003
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP v ČR
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR

– v součinnosti s MPO připravit návrh umístění informací o schválených projektech VTP v rámci programu PARK II na web SVTP ČR s uvedením informací o nabízených službách těchto VTP
T: 31. 10. 2002
Z: P. Komárek

k bodu 2
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Švejdy a J. Lakomého o aktuálním stavu elektronického katalogu VTP v ČR
– upravit strukturu jednotlivých skupin VTP na webu SVTP ČR takto:
– akreditované VTP
– další provozované VTP
– připravované VTP
– zahraniční VTP

– upravit název Katalogu VTP na webu SVTP ČR takto:
Katalog VTP SVTP ČR (zajistí projektový tým Národní síť VTP v ČR)
T: průběžně
Z: P. Švejda

k bodu 3
– informace z regionu postupně předložili J. Kunčický, P. Janák, V. Hřiba, J. Naxera, J. Lakomý, P. Komárek a P. Švejda (ten rovněž za K. Bořeckého, který zaslal informaci písemně) s těmito nejdůležitějšími závěry:

– význam účast VTP v rámci připravovaného 6.RP
– zvyšující se úloha MSP a inkubátorů, ve kterých se inovační MSP připravují
– oceněna účast zúčastněných subjektů v rámci Centra pro odporu podnikání v průběhu 44. MSV v Brně (16. – 20. 9. 2002)
– rozvíjející se spolupráce VTP v Jihomoravském kraji a dalších regionech ČR s rakouskými členy VTÖ
– příprava inkubátoru v působnosti VUT Brno
– příprava projektů VTP v rámci strukturálních fondů EU (se začátkem od roku 2004)
– úloha VTP v rámci připravovaných projektů regionální inovační strategie BRIS, RITTS INBO a INTERPRISE včetně úlohy IRC
– změna priorit v činnosti VTP na území postižených povodněmi – příprava VTP v Praze; plnění cílů strukturálních fondů – spolupráce se zahraničními partnery z Holandska, Itálie, SRN, Švédska a dalších zemí – účast na výroční konferenci ADT, 17. – 19. 11. 2002 v Dortmundu
– místo sekce „VTP v rámci SEI“ se v průběhu INOVACE 2002 uskuteční 5. 12. 2002 sekce „Inovační aspekty v rámci procesu restrukturalizace“
– zastoupení VTP Most v řídícím výboru projektu „Inovace pro Severní Čechy a Opole“
– zahájení výstavby dalších prostor podnikatelského inkubátoru v Kopistech s cílem zprovoznit plochu cca 1200 m2
– příprava kroků k umístění inovačního podnikání do rozvoje průmyslových struktur Ústeckého kraje
– příprava VTP v Hradci Králové
– úmrtí ředitele IDOS Praha, a.s. L. Kašáka
– úloha VTP v rámci inovační strategie Středočeského kraje

k bodu 4
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Komárka o průběhu a závěrech konference IASP v Quebecku
– připravit informaci do ip tt 4/2002 (spolu s informací o jednání IASP v Tallinu) – zaslat e-mailem (svejda@svtp.cz)
T: 20. 10. 2002
Z: P. Komárek, J. Naxera

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace P. Švejdy, řešitele projektu INGO SVTP ČR o současném stavu plnění cílů projektu s těmito závěry na období do 31. 12. 2002:
– pozvat zástupce UKSPA na INOVACE 2002
T: 21. 10. 2002
Z: J. Naxera

– k zajištění bilaterální spolupráce s France Technopoles: úkoly uvedené v projektu projednat ve smíšené francouzsko-české komisi pro vědeckotechnickou spolupráci; projednat se Stálou misí ČR v Ženevě aktuální úkoly v rámci součinnosti s CERN na období 2003 – 2005
T: 29. 11. 2002
Z: P. Švejda

– připravit projekt prezentace úspěšných inovačních produktů ČR v ČLR a umístění inovačních firem z ČLR ve VTP v ČR na období 2003 – 2005
T: 22. 11. 2002
Z: P. Švejda, J. Chaloupka

– k zajištění bilaterální spolupráce s VTP na Slovensku: zajištění dvoustranných konzultací včetně informací mezivládní komisi pro vědeckotechnickou spolupráci SR a ČR, příprava prezentace obou společností na konferenci k programům PARK a KONTAKT v Českém centru Bratislava (záštita velvyslanec ČR v SR, účast ministrů školství obou zemí)
T: listopad 2002
Z: P. Švejda

– zajistit účast J. Naxery na konferenci Baltic Dynamics v Tartu, 10. – 12. 10. 2002
– zajistit účast K. Bořeckého a P. Komárka na výroční konferenci ADT 17. – 19. 11. 2002 v Dortmundu

k bodu 5
– rozeslat členům SVTP ČR program INOVACE 2002 se závaznými přihláškami (v tomto roce se INOVACE 2002 a soutěž o Cenu Inovace roku 2002 poprvé koná pod záštitou předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly)
T: 9. 10. 2002
Z: P. Švejda

– předpokládaná účast SVTP ČR na INOVACE 2002:
– účast na jednotlivých sekcích v rámci 9. mezinárodního sympozia
– účast SVTP ČR, VTP a inovačních firem v nich umístěných v 9. ročníku veletrhu
– účast v rámci 7. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2002

k bodu 6
výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o připravovaných termínech jednání orgánů SVTP ČR a dalších akcí v roce 2003:
– valná hromada v Praze 22. 1.
– výbor SVTP ČR v Praze 19.3., 25.6., 1.10., 10.12.
– celostátní porada ředitelů VTP v ČR v Olomouci 16. – 17. 6.

k bodu 7
– další, 49. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 11. 12. 2002 od 10 hodin na Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 29. 11. 2002)
Z: P. Komárek, P. Švejda

V Praze dne 4. 10. 2002

Zapsali: P. Švejda, I. Němečková

Mohlo by se vám líbit...