60. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 60. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 31. 5. 2005 v zasedací místnosti č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš, J.Chaloupka, J. Lakomý, J. Klementová, H. Štoselová
Omluveni: K. Bořecký, P. Janák, P. Komárek
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 59. výboru SVTP ČR 23. 3. 2005
2. Činnost regionálních skupin SVTP ČR – návrh změny struktury výboru SVTP ČR
3. Příprava publikace „VTP v ČR“
4. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda. Oznámil, že R. Fedorek požádal o uvolnění z funkce člena výboru SVTP ČR k 30. 4. 2005 vzhledem ke změně jeho pracovního zařazení. Nový člen výboru SVTP ČR se zodpovědností za hl. m. Prahu bude kooptován na některém z dalších jednání výboru SVTP ČR, dočasně tuto zodpovědnost přebírá P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– projednat s bývalým ředitelem Ekotechnologického centra ČKD, a.s., Praha 9 S. Hlaváčem příčiny a důsledky ukončení činnosti tohoto VTP včetně přípravy nového VTP a účasti SVTP ČR na ní
T: 10. 6. 2005
Z: P. Švejda

– upřesnit podmínky přerušení činnosti PINK Kroměříž
T: 10. 6. 2005
Z: J. Chaloupka

– porada ředitelů VTP v ČR se uskuteční ve dnech 29. – 30. 9. 2005 v Žilině, SR
* pozvánky rozeslat do 28. 8. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

– výzva k podávání návrhů projektů česko-slovenské vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT; možnost přihlášení projektů dvoustranné spolupráce VTP v ČR a VTP v SR
T: 30. 6. 2005
Z: členové výboru SVTP ČR

– informace o aktivitách v jednotlivých krajích (VTP, partneři, infrastruktura, konference, výstavy, aj.) zasílat e-mailem (lakomy@svtp.cz); J. Lakomý bude tyto informace průběžně umisťovat „do krajů“
T: průběžně (vyhodnocování k datu jednání výboru SVTP ČR
Z: členové výboru SVTP ČR

– konference „Inovace a technologie v rozvoji regionů, 20. 4. 2005, Brno se zúčastnili zástupci 6 VTP; byl upřesněn rozsah informací o jednotlivých VTP do připravované publikace „VTP v ČR“

– zaslat e-mailem (svejda@svtp.cz) návrh své účasti na jednání se zahraničními partnery SVTP ČR v roce 2005 (dle zodpovědnosti uvedené v zápisu z 59. výboru, bod 5) včetně návrhu rozpočtu
T: ihned
Z: členové výboru SVTP ČR

* odsouhlasit účast na výše uvedených jednání včetně financování
T: do 2 dnů po obdržení všech návrhů
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 2
– informace z regionů postupně předložili P. Švejda, H. Štoselová, J. Klementová, J. Chaloupka, J. Barabáš a J. Lakomý s těmito nejdůležitějšími závěry:
* jsou připravovány další projekty VTP v rámci programu PROSPERITA (podána informace o úspěšných projektech v Brně a Ostravě; příprava projektů v Kostelci nad Č.l., Panenských Břežanech, Třeboni, Nových Hradech a Plzni)
* příprava projektů do programu KLASTRY a INOVACE
* negativní důsledky nerespektování základní terminologie „VTP“
* úloha zástupců SVTP ČR v pracovních týmech k inovačnímu podnikání v krajích
* 60 let vědeckých přístrojů v Brně (ocenění celoživotního díla A. Delonga)

k bodu 3
– výbor SVTP ČR projednal a schválil upravený harmonogram přípravy a tisku publikace „VTP v ČR“ (odpovědnost členů autorského kolektivu (AK) za jednotlivé části publikace uvedena v e-mailu P. Švejdy, vedoucího autorského kolektivu z 5. 4. 2005):
* podklady (údaje dle tabulky s komentářem) o provozovaných VTP v ČR (dosud zaslaly základní informace tyto VTP: BIC Brno, VÚTS Liberec, VTP Plzeň, VTP Most, TIC Třeboň, TI VUT Brno, VTP VZLÚ Praha, VTP UP Olomouc, TP Řež, BIC Ostrava, OLLI elektro Brno)
T: 10. 6. 2005
Z: ředitelé VTP v ČR v součinnosti se členy výboru zodpovědnými za jednotlivé kraje
* zpracovat texty jednotlivých částí publikace (rozeslat vzájemně všem členům AK)
T: 14. 6. 2005
Z: členové AK
* návrh textu publikace rozeslat členům výboru SVTP ČR
T: 1. 7. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková
* doporučení k zaslanému textu
T: 8. 7. 2005
Z: členové výboru SVTP ČR
* předat publikaci do sazby (do 13. 7. 2005), korektura a náhled 25. 8. 2005, vytištění publikace 6. 9. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 4
– připravit program návštěvy velvyslance ČLR v JMK
T: 7. 6. 2005
Z: J. Chaloupka, P. Švejda

– P. Švejda podal informaci o studii vědeckotechnického parku Karlovarského kraje

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o dosavadních jednáních s G. Krčmařovou, CESNET, z.s.p.o.
* projednat podmínky připojení Národní sítě VTP v ČR k síti CESNET 2
T: 10. 6. 2005
Z: P. Švejda, I. Němečková

– další, 61. výbor SVTP ČR se uskuteční v pátek 30. 9. 2005 v Žilině v rámci konání porady ředitelů VTP v ČR

Z: P. Švejda

V Praze dne 31. 5. 2005 Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...