54. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis z jednání  54. výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 7. 1. 2004 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Komárek, P. Švejda, J. Barabáš (za J. Kunčického), R. Fedorek, J. Chaloupka, P. Janák, J. Lakomý

Omluveni: J. Naxera, K. Bořecký

Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 53. výboru SVTP ČR 10. 12. 2003
2. Příprava XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004
3. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Komárek.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy o plnění úkolů v rámci projektu INGO SVTP ČR v roce 2003 s tím, že oponentní jednání projektu se uskuteční ve čtvrtek, 5. 2. 2004

k bodu 2
– výbor SVTP ČR schválil program XIV. VH SVTP ČR 21. 1. 2004:

9.30 – prezence účastníků
I. část – veřejná
moderuje ing. Pavel Komárek, CSc., prezident SVTP ČR

10.00 – Vědeckotechnické parky v ČR, základní pojmy, Národní síť VTP v ČR
Ing. Pavel Švejda, CSc., tajemník SVTP ČR, vedoucí projektového týmu NS VTP v ČR a řešitel projektu INGO SVTP ČR
– Příprava Národní inovační strategie
Mgr. Jaroslava Barbara Sporková, náměstkyně místopředsedy vlády ČR
– Strukturální fondy EU
Ing. Marcela Příhodová, Ministerstvo průmyslu a obchodu

11.30 – diskuse

12.00 – 13.00 přestávka (oběd v Klubu techniků)

II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR
moderuje ing. Jan Naxera, viceprezident SVTP ČR
13.00 – 1. Zahájení, volba návrhové a volební komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XIII. valné hromady 20.1.2003
Ing. Pavel Komárek, CSc.
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2003
Ing. Pavel Švejda, CSc., tajemník SVTP ČR
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
Doc. ing. Josef Vaner, DrSc., předseda revizní komise SVTP ČR
5. Volba členů výboru a prezidenta
6. Hlavní úkoly na období do roku 2008, hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2004
Ing. Pavel Švejda, CSc.
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr

– zajistit přípravu (pozvat účastníky sekce „Národní inovační strategie“ dne 4. 12. 2003 konané v rámci sympoziální části INOVACE 2003 (2. – 5. 12. 2003)), průběh a hodnocení jednání včetně informace do ip tt č. 1/2004
Z: P. Švejda, I. Němečková

– výbor SVTP ČR doporučuje VH, aby v novém složení výboru SVTP ČR byly zastoupeny všechny kraje ČR; vzal na vědomí informaci členů výboru SVTP ČR, kteří chtějí kandidovat na volební VH SVTP ČR 21. 1. 2004 do výboru SVTP ČR na období 2004-2008:
* K. Bořecký, J. Chaloupka, P. Janák, P. Komárek, J. Lakomý, P. Švejda a doporučil kandidaturu J. Klementové (Plzeňský kraj – projedná P. Komárek) a H. Štoselové (Olomoucký kraj – projedná P. Švejda)

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Komárka o tom, že nechce kandidovat na funkci prezidenta SVTP ČR v novém období a informaci P. Švejdy, že chce kandidovat na tuto funkci

k bodu 3
výbor SVTP ČR projednal informaci tajemníka akreditační komise P. Švejdy a J. Lakomého, který zodpovídá za web SVTP ČR a elektronický katalog VTP SVTP ČR o stavu údajů v elektronickém katalogu k 31. 12. 2003, který byl v souladu se schválenými podmínkami výchozím pro 7. etapu akreditace VTP v ČR (na období od 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005) s těmito závěry:

Akreditované VTP (17):
* TIC ČVUT Praha
* ETC ČKD Praha
* ITC-VÚK Panenské Břežany
* TP Řež u Prahy
* VTP Agrien Č. Budějovice
* TIC Třeboň
* VTP Plzeň
* BC Litvínov
* PIC Most
* CTV Dvůr Králové n. Labem
* BIC Brno
* PINK Kroměříž
* Agritec Šumperk
* RIC Frýdek-Místek
* VTP Ostrava
* BIC Ostrava
* VTP Olomouc

– předat osvědčení o akreditaci na XIV. VH SVTP ČR
T: 21. 1. 2004
Z: P. Komárek, P. Švejda

Nutno ověřit tyto VTP (8):
* VZLÚ Praha
* AUC Nové Hrady
* TP Chomutov
* PIP Havlíčkův Brod
* TP Karlovy Vary
* OLLI Elektro Brno
* TI VUT v Brně
* VTP DAKOL Petrovice u Karviné

– v případě plnění podmínek akreditace předat osvědčení na konferenci Inovace a technologie v rozvoji krajů v Brně
T: 21. 4. 2004
Z: P. Komárek, P. Švejda

Výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci o tom, že TC AV ČR již nebude zajišťovat funkci inkubátoru a proto nezíská akreditaci

– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Komárka o připravované konferenci Transact (strukturální fondy, spin-off firmy)
T: 29. – 30. 1. 2004

– další, 55. výbor SVTP ČR se uskuteční ve středu 17. 3. 2004 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 5. 3. 2004)
Z: představitelé SVTP ČR zvolení na VH 21. 1. 2004

V Praze dne 12. 1. 2004

Zapsal: P. Švejda

Související články:
Zápis z 53. výboru SVTP ČR (22.12.2003)
Zápis z 52. výboru SVTP ČR (15.10.2003)

Mohlo by se vám líbit...