74. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 74. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR,

konaného dne 23. 9. 2008 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Hassmann, J. Herinek, J. Klementová, J. Lakomý, H. Nováková, P. Konečný
Omluven: M. Dittrich, V. Hřiba, P. Janák, R. Michalec, M. Press, D. Sobieská
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 73. výboru 6. 6. 2008 a mezinárodní porady ředitelů 5. – 6. 6. 2008
2. Informace o přípravě publikace „VTP v ČR“ (přizván Petr Kolář, CzechInvest)
3. Informace z regionů (zejména ve vazbě k připravované publikaci – prosím o předložení seznamu akreditovaných, dalších provozovaných a připravovaných VTP v regionální působnosti členů výboru)
4. Přijetí nových členů
5. Příprava INOVACE 2008, 2. – 5. 12. 2008 (prezentace VTP ve výstavní části, přihlášky inovačních produktů v rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008)
6. Hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2009
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry
k bodu 1
– zaslat informace o činnosti v regionech J. Lakomému (lakomy@svtp.cz ), který je umístí na www.svtp.cz;
T: průběžně
Z: členové výboru SVTP ČR

– projednat návrhy nových projektů SVTP ČR na další období (návrh projektu, řešitel, rozpočet, doba řešení, partneři, výstupy, aj.)
T: 9. 12. 2008
Z: M. Dittrich v součinnosti se členy výboru
* konzultace k přípravě tohoto návrhu se uskuteční ve VTP v Olomouci
T: 4. 11. 2008 v 10 hodin
Z: J. Herinek

k bodu 2
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o aktuálním stavu přípravy publikace „VTP v ČR“ s těmito závěry:
* teoreticky možný počet VTP, které mohou být uvedeny v publikaci je 51 (z toho 19 akreditovaných a 32 v rámci programu Prosperita I); na jednání akreditační komise SVTP ČR může být některý ze 32 VTP akreditován do 10. 10. 2008
* zahraniční spolupráce VTP – doplnit do informací o VTP do publikace
* platí harmonogram přípravy publikace, potvrzený na 2. jednání autorského kolektivu dne 11. 9. 2008 (jednání potvrdilo obsahovou orientaci publikace včetně postupu, proto nebyl zpracován zápis z tohoto jednání)
* prověřit, v regionální působnosti členů výboru SVTP ČR, zda zástupci všech VTP zaslali potřebné podklady o svém VTP do publikace (zaslat informaci J. Lakomému, na vědomí P. Švejda a I. Němečková)
T: 6. 10. 2008
Z: členové výboru SVTP ČR
* uzavřít Smlouvu o dílo s MPO na návrh a provedení publikace VTP v ČR (zajistit plnění podmínek vyplývajících ze smlouvy)
Z: P. Švejda

k bodu 3
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informace přítomných členů o aktuální situaci v přípravě a provozování VTP v jejich regionální působnosti, zaslat tyto informace J. Lakomému ((lakomy@agrien.cz ), ad 1)
T: 2. 10. 2008
Z: přítomní i nepřítomní členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru schválili nové členy SVTP ČR – právnické osoby:
* Jihočeský vědeckotechnický park, zástupce organizace ing. Jan Matějka
* Vědeckotechnický park Mstětice, zástupce organizace ing. Ladislav Pavlík, CSc.
* A.R.D. Central, s.r.o., zástupce organizace ing. Helena Nováková a současně ukončili členství SIC, o.p.s. Zlatníky-Hodkovice

— zaslat dopisy o schválení členství v SVTP ČR T: ihned
Z: P. Švejda, I. Němečková

k bodu 5
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí informaci P. Švejdy o přípravě INOVACE 2008, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR ve dnech 2. – 5. 12. 2008 s touto strukturou:

15. mezinárodní sympozium INOVACE 2008
– Plenární sekce, 2. 12. 2008
* Inovační potenciál ČR
v rámci této plenární sekce vystoupení P. Švejdy „Vědeckotechnické parky v ČR“ * Vernisáž výstavy se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 09 a setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2008, 2. 12. 2008 (na zvláštní pozvánky)
– Enterprise Europe Network, 3. 12. 2008
– Odborné sekce, 4. 12. 2008
* Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce
* Kulatý stůl „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ (projekt ČR/RF) (na zvláštní pozvánky)
* Setkání se zahraničními účastníky INOVACE 2008 (na zvláštní pozvánky)
15. mezinárodní veletrh invencí a inovací, 2. – 5. 12. 2008
– Výstavní sekce, formy prezentace
* Vernisáž výstavy se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 09 a setkání vystavovatelů, 2. 12. 2008
* Prezentace vystavovatelů (u jejich posterů)
* Přihlášené produkty do soutěže o Cenu Inovace roku 2008

13. ročník Ceny Inovace roku 2008
– Kritéria soutěže, přihláška a pokyny k vyplňování přihlášky jsou uvedeny na www.aipcr.cz
* uzávěrka přihlášek 31. 10. 2008
* vyhlášení výsledků a předání ocenění, 5. 12. 2008

Informační centrum INOVACE 2008
– aktuální informace na www.aipcr.cz

– přihlásit inovační produkty ve své působnosti v rámci 13. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2008
T: 31. 10. 2008
Z: členové výboru SVTP ČR
– potvrdit účast ve výstavní části INOVACE 2008
T: 10. 11. 2008
T: členové výboru SVTP ČR
– potvrdit účast na symposiální části INOVACE 2008
T: 25. 11. 2008
T: členové výboru SVTP ČR
– vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2008 se uskuteční ve Valdštejnském paláci, Praha 1
T: 5. 12. 2008

k bodu 6
– výbor SVTP ČR schválil hlavní úkoly a kalendář SVTP ČR na rok 2009, předložený P. Švejdou (garantovat účast na akcích SVTP ČR dle schválených termínů; tyto termíny budou jako dosud dodržovány)
* umístit oba dokumenty na www.svtp.cz
T: ihned
J. Lakomý

k bodu 7
– členové výboru SVTP ČR vzali na vědomí tyto informace:
* volba členů orgánů SPICE – kandidátka J. Klementová (P. Švejda)
* návrh projektu za účasti SVTP ČR – ad 1) (J. Herinek)
* účast SVTP ČR na veletrhu EUREGIA 2008, 27. – 29. 10. 2008 (P. Švejda)
* účast SVTP ČR na veletrhu Z-2009, Lipsko, 24. – 27. 2. 2009 (P. Švejda)

– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2009: 17. 3., 12. 6., 22. 9., 8. 12.

– další, 75. výbor SVTP ČR se uskuteční 9. 12. 2008 v Praze

V Praze dne 24. 9. 2008

Mohlo by se vám líbit...