67. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR

Zápis ze 67. jednání výboru Společnosti vědeckotechnických parků ČR, konaného dne 13. 12. 2006 v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1

Přítomni: P. Švejda, J. Barabáš, J. Chaloupka, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, H. Nováková, M. Press, J. Thurnvaldová
Omluveni: K. Bořecký, H. Štoselová
Přizvána: I. Němečková

Program jednání:
1. Kontrola plnění závěrů 66. výboru 27. 9. 2006
2. Informace z regionů – činnost regionálních skupin SVTP ČR
3. Závěry semináře v Senátu P ČR 13. 11. 2006
4. Účast SVTP ČR na INOVACE 2006 (5. – 8. 12. 2006)
5. Výsledky projektu LA 200 – mezinárodní spolupráce SVTP ČR
6. Příprava VH SVTP ČR, 7. 2. 2007
7. Různé

Jednání řídil prezident SVTP ČR P. Švejda.

Dohodnuté závěry

k bodu 1
– průběžně aktualizovat elektronický katalog VTP SVTP ČR
Z. členové výboru SVTP ČR

k bodu 2
– informace z regionů postupně přednesli J. Thurvaldová, M. Press, H. Nováková, J. Klementová, P. Janák, J. Barabáš, J. Chaloupka, J. Lakomý, P. Švejda; písemné podklady omluvené H. Štoselové předložil P. Švejda
– umístit tyto informace na www.svtp.cz
T: průběžně
Z. členové výboru SVTP ČR v součinnosti s J. Lakomým

k bodu 3
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o uskutečněném semináři „VTP v ČR a ve světě“, 13. 11. 2006 v Rytířském sále Valdštejnského paláce za účasti 85 odborníků; seminář byl koncipován jako setkání SVTP ČR s odbornou veřejností na půdě Parlamentu ČR
* informace jsou umístěny na webu SVTP ČR
* projednat hodnocení semináře a další postup spolupráce s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu P ČR p. Adamcem
* dále zkvalitňovat Národní síť VTP v ČR a mezinárodní spolupráci SVTP ČR, jednotlivých VTP a inovačních firem v nich umístěných
* připravit projekt „Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání“ v působnosti SVTP ČR v rámci strukturálních fondů 2007 – 2013; zájem o účast v projektu (projektovém týmu) projevili J. Chaloupka, P. Janák, J. Klementová, J. Lakomý, M. Press, P. Švejda; zaslat P. Švejdovi (svejda@svtp.cz) doporučení k zaměření a cílům projektu
T: 15. 1. 2007
Z: členové výboru SVTP ČR

k bodu 4
– členové výboru vzali na vědomí informaci P. Švejdy o průběhu a závěrech INOVACE 2006 (jsou umístěny na www.aipcr.cz):
* ve výstavní části byla prezentována SVTP ČR, NS VTP v ČR, TIC ČVUT, ITC-VÚK Panenské Břežany a INCEL
* v rámci sympozia byly předkládány informace o činnosti VTP v ČR
* v rámci 11. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2006 nebyl přihlášen žádný inovační produkt z „působnosti VTP“

– v rámci INOVACE 2006 byla prezentována síť CESNET, aktuální stav a možnosti dalšího využití

– 14. ročník Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR, INOVACE 2007 se uskuteční ve dnech 4. – 7. 12. 2007 (informace na www.aipcr.cz)

k bodu 5
– výbor SVTP ČR vzal na vědomí informaci P. Švejdy, řešitele projektu INGO SVTP ČR (LA 200) o postupu plnění tohoto projektu
– zaslat informaci (svejda@svtp.cz) o výsledcích činnosti v rámci bilaterální a multilaterální spolupráce SVTP ČR dle schválené zodpovědnosti členů výboru
T: 18. 12. 2006
Z: členové výboru SVTP ČR zodpovědní za jednotlivé části LA 200

k bodu 6
– valná hromada se uskuteční 7. 2. 2007 v zasedací místnosti č. 417, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

* dopolední (veřejná) část bude věnována VTP v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji (10 – 12 hodin)
* odpolední část (13 – 15 hodin) jednání VH SVTP ČR
– projednat účast MPO a Czechinvestu na jednání VH SVTP ČR
T: 15. 1. 2007
Z: P. Švejda

k bodu 7
– projednat aktuální stav a využití sítě CESNET při zkvalitňování NS VTP v ČR
T: 29. 1. 2007
Z: J. Lakomý, P. Švejda

– termíny jednání výboru SVTP ČR v roce 2007: 20. 3., 26. 6., 25. 9., 11. 12.

– další, 68. výbor SVTP ČR se uskuteční 20. 3. 2007 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 213, Novotného lávka 5, Praha 1 (pozvánky rozeslat do 9. 3. 2007)
Z: P. Švejda

V Praze dne 15. 12. 2006

Zapsal: P. Švejda

Mohlo by se vám líbit...