Zpráva o činnosti SVTP ČR za období 2004 – 2007

Zpráva o činnosti SVTP ČR za období 2004 – 2007

přednesená prezidentem SVTP ČR P. Švejdou na VH dne 6. 2. 2008

V uplynulých čtyřech letech plnila Společnost úkoly v souladu se svými stanovami. Zabezpečovala činnost svých orgánů a komisí, úkoly v rámci inovační infrastruktury ČR, zahraniční spolupráci na bilaterální a multilaterální úrovni, plnila hlavní úkoly spočívající v přípravě a dalšímu zkvalitňování činnosti VTP v ČR.

V rámci projektu Národní síť VTP v ČR (1. jednání projektového týmu se uskutečnilo 4. 12. 1995; poslední, 20. jednání 22. 3. 2006, poté projednáváno na jednání výborů SVTP ČR; v roce 2008 uskutečnit 4 jednání projektového týmu) – příprava elektronického katalogu VTP SVTP ČR (akreditované, další provozované a připravované VTP v ČR) s využíváním sítě CESNET. Nedaří se aktualizovat údaje o jednotlivých VTP umístěných v elektronickém katalogu.
V roce 2006 vydala SVTP ČR publikaci P. Švejda a kol.: Vědeckotechnické parky v ČR, ISBN 80-903846-0-9. O publikaci je velký zájem, obsahuje základní terminologii VTP, informace o úkolech SVTP ČR, údaje o jednotlivých VTP v ČR s přehledem o vývoji základních ukazatelů od roku 1991 – Souborná statistická data, počet VTP, celková plocha VTP, pronajatá plocha celkem a plocha pronajatá inovačním firmám, počet inovačních firem, jejich pracovníků a počet nově vytvořených pracovních míst, počet podpůrných pracovníků VTP. Obsahuje též mapu rozmístění VTP v ČR a mapu CzechInvest – připravované projekty podpořené v programu PROPERITA OPPP.

Spolupráce s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR v oblasti přípravy a provozování VTP v ČR jako nástroje hospodářského růstu spočívala v konzultacích s představiteli hospodářských výborů obou komor P ČR. Dne 13. 11. 2006 uspořádala SVTP ČR s Hospodářským výborem Senátu P ČR seminář Vědeckotechnické parky v ČR v Rytířském sále Valdštejnského paláce.

Akreditace VTP v ČR. SVTP ČR uskutečnila od roku 2004 v pořadí 7 a 8 etapu akreditace – vnitřní audit s využitím údajů v elektronickém katalogu VTP SVTP ČR (kontrola plnění podmínek akreditace) – 9. etapa akreditace dle stavu k 31.12.2007 s platností od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009 probíhá; kontrolu a plnění akreditačních podmínek projednává akreditační komise SVTP ČR.

Činnost regionálních sekcí SVTP ČR se uskutečňuje v součinnosti s odbornými týmy k inovačnímu podnikání v krajích. Přetrvávají rozdíly v kvalitě a rozsahu zastoupení SVTP ČR v těchto týmech. Výsledkem činnosti je zkvalitňování součinnosti s regionálními orgány (VÚSC, NUTS II, obce) v podpoře inovačního podnikání v regionech.

Rozvoj mezinárodní spolupráce SVTP ČR uskutečňuje Společnost s podporou programu INGO na multilaterální úrovni (v rámci SPICE, IASP a EBN) a na bilaterální úrovni ( národní asociace VTP ve SRN, Francie, Velká Británie, Rakousko, Itálie, Polsko, Slovensko, Ruská federace, ČLR, Švýcarsko a dalších zemích). Významným předpokladem k zajištění této spolupráce je elektronické propojení s mezinárodními partnery SVTP ČR provozováním domovské stránky SVTP ČR s elektronickým katalogem a dalšími údaji o činnostech a projektech SVTP ČR.

SVTP ČR se podílí na realizaci programu AIP ČR INOVACE XXI, zejména aktivní účastí v systému inovačního podnikání v ČR, uskutečňováním mezinárodní spolupráce (TII, CERN, ICC), účastí VTP a inovačních firem umístěných ve VTP v programu KONTAKT, EUREKA, příprava EUROSTARS a v dalších programech, podílem přípravy odborníků pro oblast inovačního podnikání s využitím publikací Vědeckotechnické parky v ČR, Základy inovačního podnikání, Řízení inovací v podniku a Inovační podnikání.

Ve spolupráci s MPO a CzechInvest vytvářela podmínky pro přípravu a realizaci projektů VTP v rámci programů PROSPERITA I (2004 – 2006) a PROSPERITA II (2007 – 2013).

SVTP ČR věnovala pozornost prezentaci výsledků své činnosti, činnosti jednotlivých VTP a činnosti inovačních firem umístěných ve VTP. Tradičně se prezentovala na INOVACE, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (mezinárodní sympozium, veletrh, ročník soutěže o Cenu Inovace roku) v letech 2004 – 2007. V sympoziálním programu a výstavní části představila aktuální stav národní sítě VTP, zahraniční partnery SVTP ČR a vybrané VTP. Třeboňské inovační centrum a Podnikatelský a inovační park Havlíčkův v Brod přihlásily inovační produkty do soutěže o Cenu Inovace roku. Oba přihlášené produkty uspěly v soutěži.
SVTP ČR se poprvé prezentovala na veletrhu Hannover Messe v roce 2007, tradičně se prezentuje na veletrhu EUREGIA, Lipsko (2004, 2006).
VTP a inovační firmy umístěné ve VTP jsou prezentovány v rámci projektu Technologický profil ČR, databáze Technologický profil, SVTP ČR v rámci inovačního prostředí v ČR (Systém inovačního podnikání v ČR).
V letech 2004 – 2007 byly pořádány tradiční porady ředitelů VTP v ČR (2004 v Třeboni, 2005 v Žilině, 2006 v Brně, 2007 v Nových Hradech); příprava 2008 ve Zlíně. Porady patří mezi základní aktivity SVTP ČR, jsou kvalitně připravovány, jejich výsledky napomáhají k přípravě nových, zkvalitňování stávajících VTP a plnění jejich funkcí včetně mezinárodní spolupráce.

Sekretariát SVTP ČR (Novotného lávka 5, Praha 1) průběžně zajišťoval poradenskou činnost členům SVTP ČR (příprava projektů VTP, podíl na vydávání časopisu ip tt, příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání – seminární práce, diplomové práce; členské otázky.

V letech 2004 – 2007 se uskutečnilo 17 jednání výboru SVTP ČR (po celé období pracovali ve výboru: P. Švejda 17 účastí, J. Lakomý 16, J. Chaloupka 14, J. Klementová 12, P. Janák 8; v průběhu období se novými členy stali: od 22. 3. 2006 M. Press 7, H. Nováková 6, od 20. 3. 2007 J. Hassmann 4, D. Sobieská 3; v průběhu tohoto období ukončili činnost ve výboru: k 31. 5. 2005 R. Fedorek 2, k 30. 6. 2005 P. Komárek 3, k 13. 12. 2006 J. Thurnvaldová 3, k 20. 3. 2007 K. Bořecký 6, k 30. 4. 2007 J. Barabáš 7, k 8. 6. 2007 H. Štoselová 3). Dále se uskutečnila 4 jednání projektového týmu Národní síť VTP v ČR a plánovaná jednání komise pro akreditaci VTP v ČR.

Mohlo by se vám líbit...